สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด นำร่องเปิดธนาคารข้าว

24 June 2016


อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) และการดำเนินงานธนาคารสินค้าเกษตรในเขตภาคกลาง ยกสหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด นำร่องเปิดโครงการธนาคารข้าวเพื่อช่วยเหลือสมาชิกได้กู้ยืมปัจจัยการผลิตปลอดดอกเบี้ย เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ขาดเงินทุนสำหรับการเพาะปลูกข้าว มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้ว 110 ราย พื้นที่ปลูกข้าว 2,744 ไร่

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) พร้อมเชิญสหกรณ์จังหวัดในเขตภาคกลาง 8 จังหวัดได้แก่ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี ระยอง ราชบุรี อุทัยธานีและอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลในการดำเนินงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ภายใต้นโยบายหลักในการปฏิรูปภาคการเกษตร รวม 6 มาตรการ ได้แก่ 1.การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร 2.การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) 3.การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 4.การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 5.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และ 6.ธนาคารสินค้าเกษตร ซึ่งจากการประเมินภาพรวมทุกจังหวัดมีการดำเนินการก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ

นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือถึงรูปแบบการดำเนินงานธนาคารสินค้าเกษตรในสหกรณ์ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบขับเคลื่อนนโยบายด้านธนาคารสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับการให้บริการของสหกรณ์มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยให้สหกรณ์เปิดบริการรับฝาก-ถอน ให้ยืมและแลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิต การตลาด รวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อบริการแก่สมาชิก ซึ่งขณะนี้ได้มีการกำหนดรูปแบบเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ธนาคารโคนมทดแทนและธนาคารข้าวของสถาบันเกษตรกร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้พิจารณาคัดเลือกสหกรณ์โคนมเข้าร่วมโครงการธนาคารโคนมทดแทนแล้ว จำนวน 3 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์โคนมพัทลุง จํากัด จังหวัดพัทลุง สหกรณ์โคนมผาตั้ง จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ และสหกรณ์ โคนมพิมาย จํากัด จังหวัด นครราชสีมา มีสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมแล้ว จํานวน 297 ราย สหกรณ์ได้บริการรับฝากโคนมจากสมาชิก จํานวน 596 ตัว มูลค่าที่รับฝากรวม 8.6829 ล้านบาท

สำหรับธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร คัดเลือกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 10 แห่ง ได้แก่ .สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จํากัด สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด จังหวัดร้อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตรพิมาย จํากัด จังหวัดนครราชสีมา สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จํากัด จังหวัดเพชรบุรี สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด จังหวัดสุรินทร์ .สหกรณ์การเกษตรพร้าว จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จํากัด จังหวัดสุพรรณบุรี สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จํากัด จังหวัดตาก สหกรณ์การเกษตร ท่าวังผา จํากัด จังหวัดน่าน และสหกรณ์การเกษตร ศุภนิมิตรหนองยายดา จํากัด จังหวัดอุทัยธานี มีสมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการธนาคารข้าวแล้วจํานวน 374 ราย

ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จํากัด จังหวัดสุพรรณบุรี นับเป็นสหกรณ์นำร่องที่ได้เริ่มดําเนินงานตามแผนธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรฯ โดยมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ขาดแคลนปัจจัยการผลิตสำหรับการเพาะปลูกข้าว ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรต้องไปขอกู้เงินจากแห่งเงินทุนภายนอกและต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง แต่เมื่อเกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการธนาคารข้าวแล้ว ทางสหกรณ์จะให้สมาชิกกู้ยืมปัจจัยการผลิต ทั้งเมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืชและอุปกรณ์การเกษตร โดยไม่คิดดอกเบี้ย เป็นเวลา 150 วัน และเมื่อถึงกำหนดเก็บเกี่ยวผลผลิต สหกรณ์จะมีรถบริการเกี่ยวข้าวให้กับสมาชิก โดยจะคิดค่าบริการต่ำกว่าทั่วไปไร่ละ 100 บาท เมื่อสมาชิกรวบรวมผลผลิตข้าวแล้วจะนำมาขายให้สหกรณ์ และส่งคืนค่าปัจจัยการผลิตตามจำนวนที่ยืม ส่วนเงินที่เหลือจะฝากไว้ตามโครงการกับธนาคารข้าว เป็นเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1 ในระยะเวลา 90 วัน ซึ่งเงินฝากดังกล่าวจะเตรียมไว้สำหรับจัดหาปัจจัยการผลิตในฤดูต่อไป ขณะนี้มีสมาชิกสหกรณ์สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 110 ราย พื้นที่ปลูกข้าวจำนวน 2,744 ไร่ และในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา นับเป็นวันแรกที่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการธนาคารข้าว ได้มาเริ่มใช้บริการกู้ยืมปัจจัยการผลิตกับทางสหกรณ์ โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบปัจจัยการผลิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด จำนวน 40 รายที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วย


กรมส่งเสริมสหกรณ์ วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ ธนาคารข้าว