รมต.อุตสาหกรรม เปิดงาน โพรแพ็ค เอเซีย 2016

17 June 2016


ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุ ตสาหกรรม นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุ มและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ศ. ดร. ภาวิณี ชินะโชติ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหารแห่ งประเทศไทย นายพรรธระพี ชินะโชติ ประธานกรรมการ บริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด พร้อมคณะทูตและผู้แทนการค้ าจากนานาประเทศร่วมกันเปิดงาน โพรแพ็ค เอเซีย 2016 งานแสดงสินค้าอุ ตสาหกรรมและเทคโนโลยี กระบวนการผลิต การแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ และ บรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุ ดของเอเชีย จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุ มไบเทค บางนา


งานแสดงสินค้า ดร.อรรชกา สีบุญเรือง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เปิดงานโพรแพ็ค เอเซีย 2016 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม