กรมสบส.ร่วมกับทีโอทีเปิดระบบการแพทย์ทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงระบบใยแก้วนำแสง

16 June 2016


วันนี้ ( 16 มิถุนายน 2559 ) เวลา 14.25 น. ที่สุขศาลาพระราชทาน  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา 2 เมษายน 2548 (กรุงไทยการไฟฟ้าจำกัดอุปถัมภ์) หมู่ที่ 5  ต.บุดี  อ.เมือง จ.ยะลา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรระบบการแพทย์ทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบใยแก้วนำแสงประจำสุขศาลาฯ    โดยมีนาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ( กรมสบส.) กระทรวงสาธารณสุข กราบทูลถวายรายงานว่า   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับบริษัททีโอทีจังหวัดยะลา จัดทำระบบการแพทย์ทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงระบบใยแก้วนำแสง หรือเทเลเมดิซิน (Telemedicine)  ยกระดับมาตรฐานบริการรักษาพยาบาลของสุขศาลาฯ  สามารถให้การดูแลผู้เจ็บป่วยทั้งภาวะปกติและฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดข้อจำกัดความยากลำบากการเดินทางของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล  โดยผู้ป่วยจะได้พบแพทย์ตรวจรักษาผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมสัญญานเครือข่ายระหว่างสุขศาลากับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จ.นนทบุรี   โรงพยาบาลชุมชนที่อยู่ในพื้นที่  และทีมแพทย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

การให้บริการจะมีครูพยาบาลประจำสุขศาลาพระราชทานที่ผ่านการอบรมการรักษาพยาบาลเบื้องต้น   เป็นผู้ให้ข้อมูลอาการของผู้ป่วย แพทย์ปลายทางสามารถซักถามดูอาการของผู้ป่วยได้จากจอคอมพิวเตอร์ และให้การรักษาเพื่อบรรเทาอาการเบื้องต้น โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล หากประเมินอาการแล้วผู้ป่วยจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาเร่งด่วน จะดำเนินการประสานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อนำส่งโรงพยาบาลทางเฮลิคอปเตอร์หรือทางรถยนต์ ปัจจุบันกรมสบส.ได้ติดตั้งระบบเทเลเมดิซีน ประจำสุขศาลาพระราชทานครบ 17 แห่งทั่วประเทศ สามารถใช้ได้ทั้งการฝึกอบรมด้านการให้สุขศึกษาแก่เจ้าหน้าที่ประจำสุขศาลาเพื่อขยายผลต่อชุมชนและการรักษาพยาบาล

สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ50 พรรษา เปิดให้บริการตั้งแต่พ.ศ. 2549 ปัจจุบันให้การดูแลสุขภาพนักเรียนในระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  108 คน และประชาชนในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน รวม  3,724  คน  มีบุคลากรประจำการ 3 คน ให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น  การส่งเสริมสุขภาพ และภาวะโภชนาการนักเรียน  ควบคุมป้องกันโรคในชุมชน   โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุดีได้จัดหน่วยบริการสุขภาพที่สุขศาลาแห่งนี้ทุกวันพุธ

ผลการเฝ้าระวังสุขภาพ และแก้ไขปัญหาโภชนาการเด็กนักเรียน ในปี 2559 ในกลุ่มเด็กวัยอนุบาล มีภาวะโภชนาการดีขึ้น  ปัญหาเด็กเตี้ยลดลงจาก  25 คนในปี 2558 เหลือ 12 คน  ไม่มีเด็กผอม ไม่พบเด็กพัฒนาการล่าช้า ส่วนในกลุ่มเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6  พบมีปัญหาตัวเตี้ยและค่อนข้างเตี้ย  27 คน เพิ่มขึ้นจากปี  2558 ที่มี 14 คน ซีด 7 คน น้ำหนักตัวค่อนข้างผอมและผอม 9  คน  และเริ่มอ้วน 1 คน ฟันแท้ผุร้อยละ 31 สายตาผิดปกติ 1 คน

ผลการให้บริการในชุมชนในรอบ 5เดือนปี  2559 มีผู้รับบริการ 400 ราย จำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เนื่องจากประชาชนให้การไว้วางใจ  ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัด รองลงมาคือโรคผิวหนัง  ในชุมชนพบปัญหาเด็กแรกเกิดน้ำหนักตัวต่ำกว่ามาตรฐาน 2,500 กรัม จำนวน   3  ราย คิดเป็นร้อยละ 9  ของแม่คลอดทั้งหมด 34  คน ตรวจพบหนอนพยาธิในอุจจาระ 7 ราย ไม่มีผู้ป่วยโรคมาลาเรียและไข้เลือดออกในชุมชนให้การเยี่ยมบ้านมีผู้สูงอายุติดเตียง 5 ราย ผู้พิการ 47 ราย


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทีโอที กรุงไทยการไฟฟ้า การแพทย์ทางไกล