ซีพีเอฟสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย

14 June 2016


นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟมอบทุนการศึกษาให้เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) รวม 70 คน เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องจากการก่อตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อสร้างเยาวชนไทยให้มีความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ และเตรียมความพร้อมเป็นบุคลากรรุ่นใหม่ร่วมสร้างการเติบโตแก่ซีพีเอฟในอนาคต

คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นคณะใหม่จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของซีพีเอฟและ PIM  เริ่มการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา โดยซีพีเอฟให้ทุนการศึกษาเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้แนวทางการเรียนการสอนแบบ Work-based Education ของสถาบัน โดยเรียนทั้งด้านวิชาการจากคณาจารย์และจากมืออาชีพของซีพีเอฟ รวมทั้งได้ฝึกทำงานจริง จนจบการศึกษาเป็นบัญฑิตคุณภาพร่วมทำงานกับซีพีเอฟ และเป็นบุคลากรรุ่นใหม่ที่จะร่วมสร้างซีพีเอฟเป็นองค์กรระดับโลกตามวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” ทั้งนี้ ในปีการศึกษาแรก นักศึกษารุ่นแรกได้รับทุนการศึกษา 49 คน เข้าเรียนสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม  สำหรับปีการศึกษา 2559 นี้ คณะได้เปิดสาขาวิชาจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหารเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขา และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนเข้าเรียนทั้ง 2 สาขารวม 70 คน

เยาวชนที่ได้รับทุนศึกษาต่อคณะอุตสาหกรรมเกษตรจะได้เรียนรู้ทั้งด้านทางวิชาการจากนักวิชาการชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายจากมืออาชีพของซีพีเอฟโดยตรง ได้ฝึกงานในสถานที่ทำงานจริงทั้งฟาร์มและโรงงานของซีพีเอฟ เพื่อปูพื้นฐานให้เยาวชนไทยมีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาที่เรียน และสามารถทำงานสอดคล้องตามความต้องการของธุรกิจในปัจจุบัน และมีทักษะความรู้ที่สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ทันทีที่สำเร็จการศึกษา เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของซีพีเอฟเป็นกำลังสำคัญสร้างการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) ซีพีเอฟ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ทุนการศึกษา