บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยประสบความสำเร็จในการเสนอขายพันธบัตร ครั้งที่ 1/2559

13 June 2016


นางสาวอัญชุลี สิมะเสถียร รักษาการแทนผู้จัดการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (“บตท.” หรือ “SMC”) เปิดเผยว่า ตามที่ บตท. ได้ออกและเสนอขายพันธบัตร บตท. ครั้งที่ 1/2559 มูลค่ารวม 2,000 ล้านบาท ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559  บตท. สามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และมีต้นทุนทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดยในครั้งนี้ บตท. ได้จัดออกพันธบัตรจำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย “พันธบัตรบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 1/2559 รุ่นที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.60 ต่อปี มูลค่า 1,250 ล้านบาท และ “พันธบัตรบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 1/2559 รุ่นที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566” อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.89 ต่อปี มูลค่า 750 ล้านบาท ซึ่ง บตท. จะนำเงินที่ได้จากการออกพันธบัตรไปใช้ดำเนินธุรกรรมในการจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ พันธบัตร บตท. ทั้ง 2 รุ่นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ AA- โดย บจก. ทริสเรทติ้ง อนึ่ง การออกและเสนอขายพันธบัตรในครั้งนี้ บตท. ได้แต่งตั้งให้ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายพันธบัตร และได้แต่งตั้งให้ธนาคารออมสินทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายพันธบัตร

นายรณฤทธิ์ วิระชะนัง ผู้บริหารงานตลาดทุนธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นายทิตวัฒน์ อัศเวศน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายพันธบัตร และธนาคารออมสิน ในฐานะผู้ร่วมจัดจำหน่ายพันธบัตร เปิดเผยว่า การเสนอขายพันธบัตร บตท. ในครั้งนี้ นับได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าในช่วงเสนอขายพันธบัตรเป็นช่วงที่ตลาดตราสารหนี้ค่อนข้างผันผวน และอัตราดอกเบี้ยในตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ บตท. ก็ยังสามารถระดมทุนได้ตามแผนที่วางไว้ และยังสามารถควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ อีกทั้งได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนหลากหลายประเภท อาทิ กองทุนรวม ธนาคาร บริษัทประกันภัย และสหกรณ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อความแข็งแกร่งของผลการดำเนินงานของ บตท. วิสัยทัศน์และความเชี่ยวชาญของผู้บริหาร รวมถึงการสนับสนุนต่อ บตท. ในการพัฒนาตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของ บตท.

 

 


บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย อัญชุลี สิมะเสถียร รณฤทธิ์ วิระชะนัง