สธ.จัดโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”

8 June 2016


สธ. ร่วมกับ สสส.และเครือข่าย จัดโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”  เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี ในปี 2559 และ เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 90 พรรษา  ในปี 2560 และ 91 พรรษา ในปี 2561 ตั้งเป้าปีแรก 560,000 คน เลิกสูบบุหรี่เด็ดขาดไม่น้อยกว่า 6  เดือนหรือตลอดชีวิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (8 มิถุนายน 2559) ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นายแพทย์โสภณ  เมฆธนปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมด้วย  ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล   ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายไพฑูรย์  บุญอารักษ์  ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (อสม.) นายมงคล  เงินแจ้ง  ตัวอย่างหมออนามัยเลิกสูบบุหรี่   และ นายสาคร  อุ่นแก้ว  ตัวอย่าง อสม. เลิกสูบบุหรี่ ร่วมกันแถลงข่าวโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”

นายแพทย์โสภณ กล่าวว่า  ในปี 2558 ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเป็นผู้ที่สูบบุหรี่ 11.7ล้านคน โดยอัตราการสูบบุหรี่ของผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 20เท่า มีคนตายจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในกลุ่มคนอายุ 30 ปีขึ้นไป 50,710 คน หรือประมาณร้อยละ 12 ของการตายทั้งหมด โดยที่เป็นผู้ชาย 42,989 คน และเป็นผู้หญิง 7,721 คน ผลกระทบจากการประมาณการความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์จากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่พบว่า ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากความสูญเสียเท่ากับ 52.2พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของ GDP โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายทางตรงทางการแพทย์เท่ากับ 10,137ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของการสูญเสียผลิตภาพจากการขาดงานของผู้ป่วยเท่ากับ 370ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.7 ของการสูญเสียผลิตภาพจากการตายก่อนวัยอันควรเท่ากับ 40,464บาท คิดเป็นร้อยละ 77 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความสูญเสียทางเศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ 13 ของค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพทั้งหมด และร้อยละ 73 ของงบประมาณทางด้านสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย จัดโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี ในปี 2559 และเนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 90 พรรษา ในปี 2560 และ 91 พรรษา ในปี 2561 โดยการชักชวน เชิญชวน ท้าชวนให้เลิกสูบบุหรี่พร้อมลงชื่อสมัครใจเลิกบุหรี่ และทำกิจกรรมสำคัญอันถือเป็นคุณงามความดี ถวายแด่องค์ในหลวง ฯ ร่วมกันตั้งเป้าหมายไว้ให้มีผู้เลิกสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องให้ได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือตลอดชีวิต และให้ได้ 3 ล้านคน ในเวลา 3 ปี ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จะใช้พลังเครือข่ายหมออนามัยและ อสม.เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เนื่องจาก  อสม. มีความใกล้ชิดกับประชาชนในหมู่บ้าน เป็นจุดแข็งในการควบคุมยาสูบและดูแลสุขภาพคนที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ ช่วยคัดกรอง แนะนำให้เลิก  ป้องกันการกลับไปสูบ ป้องกันเด็กและเยาวชนจากการสูบบุหรี่ และสามารถเฝ้าระวังกลยุทธ์ต่างๆของบริษัทบุหรี่ในพื้นที่รับผิดชอบของตนได้

ด้าน ดร.น.พ.บัณฑิต  ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การดำเนินงานตามโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”  จะใช้การประสานความร่วมมือไปยังเครือข่ายสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   โดยให้เครือข่ายหมออนามัยระดับตำบล (รพ.สต.) อสม.ร่วมกับ อบต.และภาคีต่างๆ ชักชวนคนเริ่มเลิกบุหรี่เพิ่มสัปดาห์ละ 20 คนต่อตำบล หรือ 2 คนต่อหมู่บ้าน พร้อมลงชื่อสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ  จากนั้นให้มีการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม ภายใต้ชื่อ “รวมพลคนรักษ์สุขภาพ (สร้างนำซ่อม)” ทำกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หรือ กิจกรรมสร้างนำซ่อม เลิกบุหรี่ เลิกเหล้าต่อเนื่องทุกสัปดาห์ในระดับตำบล โดยสนับสนุนให้หมู่บ้านช่วยกันสลับกัน ซึ่งในปีแรกจะทำให้เกิดคนเลิกครบ 6 เดือนได้ จำนวน560,000 คนทั่วประเทศในเดือนพฤษภาคม  2560 และในปีที่ 2 (มิถุนายน 2560– พฤษภาคม 2561) รวมจำนวน 2 ล้านคน (นับต่อยอดจากปีที่ผ่านมา)  และปีที่ 3 (มิถุนายน 2561– พฤษภาคม 2562) มีจำนวน 3 ล้านคนตามเป้าหมายที่วางไว้  ซึ่งหากหมออนามัยและอสม.ทั่วประเทศร่วมมือกันอย่างจริงจัง การดำเนินงานนี้สำเร็จได้อย่างแน่นอน


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) บุหรี่ บัณฑิต ศรไพศาล