กระทรวงแรงงานยกระดับคุณภาพวิชาชีพเชื่อมโยงออสเตรีย

2 June 2016นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า วันนี้ (2 มิ.ย.59) พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ไปร่วมเปิดการสัมมนา “Thai-Austria Conference on TVET” ในฐานะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2 : Competitive Workforce) ณ ห้องประชุม SCG สำนักงานใหญ่ ได้กล่าวว่า หลายประเทศในยุโรปมีระบบ TVET (Technical Vocational Education & Training) หรือระบบอาชีวศึกษาและฝึ กอบรมรวมกัน สำหรับประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่ วยงานหลักรับผิดชอบการผลิตกำลั งคนด้านอาชีวศึกษาทั้ งในและนอกระบบโรงเรียน ในขณะที่กระทรวงแรงงานร่วมพั ฒนากำลังคนโดยสร้างโอกาสในการมีงานทำ ด้วยการเติมเต็มความรู้และทั กษะผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงาน การฝึกอาชีพ  และเสริมคุณภาพกำลังแรงงานด้ วยระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมทั้งส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในระบบอาชีวศึกษาและระบบการฝึ กอบรม ด้วยการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งการทำงานของ 2 กระทรวง มีความเชื่อมโยงกันและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพตรงตามความต้ องการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานตระหนักดีที่จะต้องปรับเปลี่ยนแนวทาง และรูปแบบการพัฒนากำลั งแรงงานให้รองรับการเกิดขึ้ นของอาชีพใหม่ ๆ ในตลาดแรงงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ในโลกของการทำงาน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

“ผมขอย้ำกับทุกท่านว่า การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ หรือ Competitive Workforce ต้องการความร่วมมือและการสนั บสนุนอย่างมากจากภาคเอกชน ทั้งความร่วมมื อภายในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นความหวังของประเทศไทยที่จะเติบโตต่อไปอย่างแข็งแกร่ง ภายใต้ความร่วมมือกันอย่างใกล้ ชิดและจริงใจจากผู้มีส่วนร่วมที ่มีคุณค่า” รมว.แรงงาน กล่าวในท้ายที่สุด

นายธีรพลฯ กล่าวต่อว่า การจัดสัมมนา “Thai-Austria Conference on TVET” ครั้งนี้ เป็นการนำประเด็นเรื่อง การยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาเป็นหัวข้อหลักของงาน ซึ่งเป็นหัวใจหลักสำคัญต่อการพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์และกำลั งแรงงานของประเทศไทย เป็นรูปแบบการสัมมนาที่เกิ ดจากความร่วมมือระหว่างภาครั ฐและเอกชนที่ตอบรับนโยบายของรั ฐบาลตามแนวทางพลังประชารัฐ โดยมีผู้แทนจากภาคการศึ กษาและภาคเอกชนของออสเตรีย เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนาด้านอาชีวศึกษาและฝึ กอบรมของประเทศออสเตรีย ซึ่งเป็นโอกาสของประเทศไทยที่ จะได้รับความรู้และแนวคิด รวมทั้งข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ จากประเทศที่มีประสบการณ์ และความสำเร็จในด้านนี้มานาน เป็นต้นแบบ ทั้งนี้ ในงานสัมมนามี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิ การในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน  และ H.E. Mr. Enno Drofenik เอกอัครราชทูตออสเตรี ยประจำประเทศไทย ได้กล่าวเปิดงานโดยมี หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมรับฟังด้วย


กระทรวงแรงงาน พลังประชารัฐ ศิริชัย ดิษฐกุล ธีรพล ขุนเมือง คุณภาพชีวิต