YFS 2016 สร้างนักการเงินรุ่นใหม่เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

2 June 2016


เกศรา มัญชุศรีนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นพัฒนาตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุน  เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บมจ. ปตท. บมจ. ธนาคารกสิกรไทยและองค์กรพันธมิตร ร่วมกันจัดโครงการ Young Financial Star Competition หรือ (YFS) ขึ้นมาต่อเนื่อง 14 ปี เพื่อสร้างนักการเงินรุ่นใหม่ที่มีความรู้และทักษะด้านการวางแผนการเงินการลงทุน ที่ทันสมัยทัดเทียมมาตรฐานสากล เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในภาคตลาดทุนและผู้ลงทุนคุณภาพ

“ตลอดระยะเวลา 14 ปี โครงการ YFS มีผู้สมัครเข้าแข่งขันแล้วกว่า 64,000 คน ซึ่งในปีนี้มีผู้สมัครรวม 5,640 คน จาก 88 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคถึง 65% ปีนี้โครงการจึงได้เพิ่มศูนย์สอบในภูมิภาคมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของผู้สมัคร นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เยาวชนและคณาจารย์ทั่วประเทศมีความตื่นตัวและให้ความสนใจเรียนรู้เรื่องการลงทุนมากขึ้นทุกปี  ทั้งนี้ การแข่งขัน YFS ในปีที่ผ่านมา มีผู้สอบผ่านใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ 185 คน และสอบผ่านหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 153 คน ถือเป็นการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถพร้อมเข้าปฏิบัติงานในตลาดทุนได้ทันที” นางเกศรา กล่าว

YFS 2016 คัดเลือก นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 333 คน จาก 39 มหาวิทยาลัย เพื่ออบรมความรู้ด้านการเงินการลงทุน การประกันชีวิต แนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยรูปแบบกิจกรรมและเนื้อหาใหม่ที่เข้มข้นผ่านหลักสูตรคุณภาพ อีกทั้งเพิ่มการเรียนรู้ในรูปแบบ Digital Learning ด้วยการเตรียมตัวสอบผ่าน Application SET e-Book , e-Tutor และ e-Training บนเว็บไซต์ www.set.or.th/yfs รวมถึงการสอบแบบ Digital Testing พร้อมสอดแทรกการแนะแนวเส้นทางอาชีพนักการเงิน และการอัพเดทความรู้ใหม่ๆ อย่าง FinTech Startup ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้ทดสอบหลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 25 คนสุดท้ายของรางวัล SET Investment Star จะได้ทุนทดสอบหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA) และผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 25 คนสุดท้ายของรางวัล K-Expert Star จะได้ทุนอบรมและทดสอบหลักสูตร Certified Financial Planner Program (CFP)

นอกจากโครงการ YFS แล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังสร้างบุคลากรคุณภาพครอบคลุมหลากหลายวิชาชีพ อาทิ โครงการ Young Corporate Financial Officer 2016 (YFO2016)  เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพด้านนักลงทุนสัมพันธ์และนักวิเคราะห์การเงิน โครงการ New Breed IC @ U-Net 2016 ผลิตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผ่านมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั่วประเทศ  และโครงการพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ ซึ่งมีหลักสูตรแรกคือ STARTUP Fundamental Class เพื่อพัฒนาความรู้แก่ผู้สนใจประกอบธุรกิจ Startup ติดตามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ www.set.or.th/education

 


เกศรา มัญชุศรี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือทีเฟ็กซ์ ตลาดทุนไทย นักการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพ