กระทรวงเกษตรฯเตรียมชง ครม.หนุนสินเชื่อเกษตรแปลงใหญ่อังคารนี้(3พ.ค.59)

27 May 2016


พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดฤดูกาลผลิตใหม่ และเป็นแหล่งศึกษาดูงานในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้รับบริ การของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมองค์ความรู้ เพื่อวางแผนการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิตต่าง ๆ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการสร้างความเข้มแข็งให้ เกษตรกร โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกั ดบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยใช้พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ 882 ศูนย์ เป็นศูนย์รวมให้บริการแก่ เกษตรกรได้เห็นตัวอย่างของจริง เพื่อเสริมสร้างความมั่ นคงในอาชีพ ซึ่งแต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ จะเริ่มเปิดให้เกษตรกรเข้ามาใช้ บริการต่อเนื่องตามการเริ่มต้ นการผลิตของแต่ละพื้นที่
สำหรับในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา มีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิ ตข้าว จากที่เคยลงทุน 5,497 บาทต่อไร่ เหลือ 2,700 บาทต่อไร่ ขณะที่เป้าหมายภาพรวมทั้งประเทศ ต้องการให้ต้นทุนลดลงเหลือ 3,000 - 3,500 บาทต่อไร่ โดยจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ เกษตรกร และต้องคำนึงถึงการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการผลิต และความเหมาะสมของพื้นที่เป็ นหลัก
นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้เตรียมเสนอแนวทางการช่ วยเหลือในการทำเกษตรแปลงใหญ่เข้ า ครม. ในวันอังคารที่จะถึงนี้ (31 พ.ค. 59) โดยจะให้เกษตรกรสามารถเข้ามากู้ เงินในอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.1ผ่านธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีทุ นในการทำเกษตร โดยเกษตรกรจะต้องรวมตัวกันเป็ นเกษตรแปลงใหญ่และผ่านเงื่ อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ ปัจจุบันมีเกษตรแปลงใหญ่ทั้ งประเทศจำนวน 500 แปลงใหญ่
"สำหรับเรื่องการบริหารจัดการน้ ำของกรมชลประทาน จะต้องระมัดระวังการปล่อยน้ ำจากเขื่อน ซึ่งจะต้องคำนึงถึงหน้าแล้งครั้ งต่อไปด้วย โดยจะมีการควบคุมการปล่อยน้ำให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอแนะนำให้เกษตรกรใช้น้ ำฝนหรือน้ำท่าในการทำเกษตรเป็ นหลัก หากพื้นที่ใดมีฝนลงแล้ว ก็ขอให้มีการกักเก็บน้ำฝนเพื่ อใช้ในการเกษตร และให้ติดตามการพยากรณ์ อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย" พลเอก ฉัตรชัย กล่าว


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดอยุธยา ฉัตรชัย สาริกัลยะ สินเชื่อเกษตร