FER รุกเข้าถือหุ้น CW2P เต็ม 99.99% ลุยธุรกิจพลังงานสุดตัว

17 May 2016


ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟอร์รั่ม จำกัด (มหาชน) (FER) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 อนุมัติให้ บริษัท เฟอร์รั่ม เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (FER-EN)  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ  99.99 เข้าซื้อหุ้นของ บริษัท เชียงใหม่ เวสท์ ทูเพาเวอร์ จำกัด (CWP2) จากบริษัท สามารถ เวสท์  ทูเพาเวอร์ จํากัด (SW2P)  จํานวน 99,998 หุ้น ในราคาหุ้นละ 130 บาท คิดเป็นมูลค่าซื้อขายทั้งสิ้น ประมาณ 13 ล้านบาท (โดยส่วนของผู้ถือหุ้น CW2P ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนเท่ากับ 11.73 ล้านาท หรือคิดเป็นมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 58.66บาท ต่อหุ้น)

“คณะกรรมการเห็นว่าเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำกำไรโดยการถือหุ้นเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 50 และเพิ่มผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต ส่วนราคาซื้อขายดังกล่าว ถือเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วและหลังจากการซื้อหุ้นในครั้งนี้ทำให้ FER-EN ถือหุ้นใน CW2P จำนวน 199,996 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จากก่อนหน้านี้ที่ FER-EN และ SW2P ถืออยู่ร้อยละ 50 : 50”

ทั้งนี้ บริษัทเชียงใหม่ เวสท์ ทูเพาเวอร์ จำกัด (CW2P)  ก่อตั้งขึ้นเพื่อลงทุนพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเท่ากับ 20,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 200,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ดร.ประสิทธิ์ กล่าวต่อว่า การยกระดับขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน CW2P ทั้งร้อยละ 99.99  เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและความคล่องตัวในการดำเนินงาน เพราะทำให้สามารถรับผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างเต็มที่ตามแผนการลงทุน เนื่องจาก FER มีแผนงานที่จะรุกขยายธุรกิจอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในด้านของพลังงานทดแทน ซึ่งจะเป็นฐานในการสร้างรายได้ที่มั่นคง  โดยทำให้รับรู้รายได้สม่ำเสมอ มีความเสี่ยงต่ำ อีกทั้งถือเป็นการกระจายฐานรายได้ของ FER ให้มีความสมดุลจากปัจจุบันซึ่งดำเนินธุรกิจหลายประเภท  ขณะเดียวกัน FER ยังคงเน้นสร้างความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น


ธุรกิจพลังงาน บริษัท เฟอร์รั่ม จำกัด(มหาชน) ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ บริษัท สามารถ เวสท์ ทูเพาเวอร์ จำกัด (SW2P)