กรมบัญชีกลางย้ำตั้งแต่ 10 พ.ค.จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ใช้ระบบ e-market เท่านั้น

13 May 2016


นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธานคณะกรรมการว่าด้วยพัสดุ (กวพ.) เปิดเผยว่า เพื่อให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) จากสินค้าที่อยู่ในระบบข้อมูลสินค้า (Electronic Catalog : e-catalog ) ได้เพิ่มขึ้น โดยคณะกรรมการ กวพ. มีมติกำหนดรายการพัสดุเพิ่มเติม ทั้งโต๊ะสำนักงาน แบ่งเป็น โต๊ะคอมพิวเตอร์ และโต๊ะทำงาน รวมทั้ง เก้าอี้สำนักงาน แบ่งเป็น เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ และเก้าอี้สำนักงานแบบไม่มีล้อ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถจัดหาพัสดุ ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยมีผู้ค้ากับภาครัฐมาลงสินค้าในระบบ e-catalog แล้ว จำนวน 43 ราย จากสินค้า 2 ประเภท มี โต๊ะสำนักงาน รวมจำนวน 24 ราย ประเภทโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 ราย และโต๊ะสำนักงาน จำนวน 13 ประเภท ส่วนเก้าอี้สำนักงาน รวมจำนวน 19 ราย แบ่งเป็น เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ จำนวน 8 ราย และเก้าอี้สำนักงานแบบไม่มีล้อ จำนวน 11 ราย

ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคมเป็นต้นไป ส่วนราชการที่ประสงค์จัดหา โต๊ะสำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน ต้องจัดซื้อด้วยระบบ e-market เท่านั้น ซึ่งจะใช้ระบบ e-bidding แบบเดิมไม่ได้

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้เตรียมเพิ่มรายการพัสดุอีก 3 รายการ ได้แก่ 1.ตู้เก็บเอกสาร 2.ฉากกั้น (Partition) และ3.ตู้ล็อคเกอร์ คาดว่าจะประกาศกำหนดรายการในเร็วๆนี้ หากผู้ค้าสนใจหรือมีสินค้าในรายการดังกล่าว สามารถนำสินค้ามาลงในระบบ e-catalog ได้ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไป

“การนำระบบ e-market มาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของประเทศ และยกระดับความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ รวมถึงการใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและสร้างความสามารถภาคเอกชนในการแข่งขันมากขึ้น เพราะแต่ละส่วนราชการจะมีข้อมูลอ้างอิง ทั้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาที่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบด้วย” นายมนัส กล่าว

 


มนัส แจ่มเวหา กรมบัญชีกลาง ระบบข้อมูลสินค้า รายการพัสดุเพิ่มเติม จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ โต๊ะคอมพิวเตอร์