ตั้ง 6 อรหันต์ เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอล

20 July 2015


ผ่านไปแล้วกับการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี ซึ่งการประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา เป็นการประชุมในครั้งที่ 3 ภายหลังจากคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ


สังคม พ..... โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน


การประชุมบอร์ดดีอีในครั้งที่ 3 ปรากฏว่า พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อผลักดันและนำไปสู่การจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


เคาะ 5 เรื่องหลัก


การประชุมในวันนั้นที่ประชุมบอร์ดดีอีได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆด้วยกัน 5 เรื่อง ไล่เลียงตั้งแต่


1. การเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


2. การดำเนินงานของคณะทำงานบรอดแบนด์แห่งชาติ


3. การดำเนินงานด้านของคณะทำงานศูนย์ข้อมูลในประเทศ


4. การจัดทำมาตรฐานกลางรหัสสินค้าและบริการ และระบบทะเบียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานรวมถึงขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


5. การผลักดันมาตรการด้าน Cyber Security ในระยะเร่งด่วน


ยกเลิกแผนแม่บทฉบับที่ 3


นอกจากนี้แล้วภายหลังจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีทีได้นำเสนอบอร์ดดีอีเพื่อขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่3) ของประเทศไทย พ..2557-2561 และจัดทำแผนใหม่ เพื่อรองรับกับกระทรวงใหม่คือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


ปรากฏว่าที่ประชุมเห็นชอบให้กระทรวงไอซีทีจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแทนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศโดยกระทรวงไอซีทีจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป


ตั้ง 6 อรหันต์เป็นที่ปรึกษา


อย่างไรก็ตาม...ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ได้กล่าวภายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) 2558 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจภายในหัวข้อ ภาพรวมการฟื้นตัว และ แนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยตอนหนึ่งว่าการจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากว่า ประเทศไทยมี กระทรวงไอซีที และ กสทช. (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) แต่รับผิดชอบแค่บรรทัดเดียว คือ สื่อสารโทรคมนาคมกระจายเสียงกระจายภาพ ทั้งยังมี ซิป้า (สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ) และ เอ็ดด้า หรือ สพธอ. (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)) ที่ ปัจจุบันต่างคนต่างทำหน้าที่ ไม่ได้ระดมความคิดร่วมกัน เพราะฉะนั้นหลังจากกระทรวงดิจิทัลฯ เกิดขึ้นทุกหน่วยงานต้องทำตามนโยบายไปในทิศทางเดียวกันทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดการลงทุน เพื่อให้เกิดการทำธุรกรรมต่างๆ ทั้งดิจิตอลแบงกิ้งเพื่อให้เกษตรกรใช้งานทางด้านออนไลน์และเพื่อสอนหนังสือเป็นต้น


ดังนั้นต้องตั้งทีมขึ้นมาและกำหนดไปทิศทางในเดียวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ขณะนี้ได้แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาปรับปรุงองค์กรกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและดิจิตอล


ผมต้องทำให้เกิดให้ได้ และได้แต่งตั้งคณะทำงานไปแล้วซึ่งผมเรียกเองว่า 6 อรหันต์ ประกอบด้วย ดร.โกศล เพ็ชรสุวรรณ์, .ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์, .ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม ซึ่งทั้ง 3 คนเป็นรุ่นบุกเบิกจัดตั้งเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ บุกเบิกบริษัท ดาต้าแมทฯ, ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล คนที่ทำอินเตอร์เน็ตให้เราใช้ และ นายชิต เหล่าวัฒนา เก่งเรื่องหุ่นยนต์มีความเชี่ยวชาญดาต้าเซ็นเตอร์


เดินหน้าก่อนแม้ร่างก..อยู่ใน สนช.


นอกจากนี้ม...ปรีดิยาธร ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า แม้ขณะนี้ร่าง พ...เศรษฐกิจดิทัล อยู่ระหว่างการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. แต่ขณะนี้ได้ทำงานคู่ขนานกันไปแล้ว ด้วยการทำ 5 เรื่องใหญ่ คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอล (Hard Infrastructure) การสร้าง National Broadband (โครงข่ายสื่อสารความเร็วสูง) ให้มีสายเข้าถึงทั่วประเทศทำให้ได้ในปี 2560 มีถึงทุกบ้าน ถึงหมู่บ้านปี 2559 อยู่ระหว่างสรรหาบริษัทที่ปรึกษามาประเมินทรัพย์สินไฟเบอร์ออพติกทั้งหมด หลังจากนั้นคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญการออกแบบโครงข่ายสื่อสารบรอดแบนด์แห่งชาติ


ขณะที่การจัดทำ Data Center (ศูนย์ข้อมูลที่มีพื้นที่สำหรับใช้จัดวางระบบประมวลผลกลาง) ขณะนี้มีเอกชนมายื่นข้อเสนอแล้ว 26 บริษัท เตรียมคัดเลือกเอกชนภายในเดือนตุลาคม หรืออย่างช้าเดือนพฤศจิกายน ขณะนี้ได้สั่งหน่วยงานราชการหยุดการสั่งซื้อติดตั้งระบบดาต้าเซ็นเตอร์ เพราะรัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ปีละ 8 พันล้านบาท แต่หากเช่าใช้จากภาคเอกชนจะประหยัดงบประมาณได้มากขึ้น


เรื่องที่ 2 คือ การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล (Sote Infrastructure) หรือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และ มาตรฐานต่างๆ  เรื่อง 3 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการให้บริการ (Service Infrastructure) หรือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการ เรื่องที่ 4  คือ การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Economy Promotion) หรือการส่งเสริมธุรกิจ Digital เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และ 5.การสร้างสังคมดิจิตอลที่มีคุณภาพและการพัฒนาคลังทรัพยากรสารสนเทศของประเทศ (Digital Society & Knowledge Resource) หรือการสร้างสังคมดิจิตอลที่ทั่วถึงเท่าเทียมกันเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการของรัฐได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างทั่วถึง


จัดสรรคลื่น 1800 ใหม่


ขณะเดียวกันที่ประชุมบอร์ดดีอีในวันนั้นได้มีการรายงานถึงการเตรียมการประมูลคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคมของกสทช.ได้นำเสนอแนวทางดำเนินการนำคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์  ที่ได้รับคืนจาก ดีแทค หรือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และแคท หรือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ให้แก่สำนักงาน กสทช. ไปกำหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ สำหรับการประมูล ตามแผนการประมูลของสำนักงาน กสทช.โดยสำนักงาน กสทช.จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ ช่วงวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เพื่อดำเนินการประมูลคลื่นความถี่ ในเดือนพฤศจิกายน 2558


นอกจากนี้ยังมีการเตรียมการด้านปัญหาการพาดสายสื่อสารเพื่อขยายโครงข่ายโทรคมนาคม (Right of way) ได้มอบหมายให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ แคท ร่วมกันเป็นผู้ดำเนินการวางระบบท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน มอบหมายสำนักงาน กสทช. จัดทำหลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการให้มีความเป็นธรรมกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกราย และแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแผนการนำสายสื่อสารและสายไฟฟ้าลงร้อยท่อใต้ดินในกรุงเทพฯ และการเตรียมการด้านบริการโครงข่ายสื่อสารระหว่างประเทศ (International Gateway) การรวบรวมข้อมูลสินทรัพย์โครงข่ายสื่อสาร (Passive Infrastructure) อยู่ในระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงานซึ่งครอบคลุมเส้นทาง เคเบิลใต้นํ้า (Submarine Cable) รูปแบบการลงทุน ตลอดจนแผนการลงทุนเพื่อรองรับความต้องการในอนาคต และมอบหมายสำนักงาน กสทช. กำหนดโครงสร้างราคาการให้บริการ และกำกับดูแลการให้บริการโครงข่ายสื่อสารระหว่างประเทศให้เหมาะสม


เร็วๆนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกิดขึ้นตามโรดแมปของรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่โฉมใหม่ของกระทรวงดิจิทัลฯจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปมากน้อยเพียงใดต้องติดตามม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร ดร.โกศล เพ็ชรสุวรรณ์ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ศ.ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล นายชิต เหล่าวัฒนา พ.ร.บ.เศรษฐกิจดิทัล กระทรวงดิจิทัลฯ