“กกต.” มีมติกำหนดวันออกเสียงประชามติ 7 ส.ค. 59

21 April 2016


นายบุณยเกียรติ รักชาติเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 15/2559 วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 ว่า ที่ประชุม กกต. ได้มีมติกำหนดให้วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ โดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา 39/1 ที่กำหนดไว้ว่าหลัง กกต. ได้รับสรุปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ให้ กกต.ประกาศกำหนดวันออกเสียงโดยต้องไม่น้อยกว่า 90 แต่ไม่เกิน 120 วัน ซึ่งวันที่ 7 สิงหาคมนี้ถือเป็นวันที่ 117 ของกรอบเวลา 120 วัน ส่วนระเบียบต่างๆ ทางสำนักงานได้มีการเตรียมการต่างๆ ไว้พร้อมแล้ว ขณะนี้รอเพียงพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ ก็จะมีการประชุมพิจารณาประกาศใช้ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่อไป

ที่ประชุม กกต. มีมติเห็นชอบให้จัดพิมพ์และส่งร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีการพิมพ์ 1 ล้านฉบับ สรุปสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ ตามที่ กรธ. ได้จัดทำขึ้นจะจัดพิมพ์อย่างละ 4 ล้านฉบับ หลักการเหตุผลประกอบคำถามพ่วงประชามติของ สนช. จัดพิมพ์อีก 4 ล้านฉบับ และสรุปย่อร่างรัฐธรรมนูญ (บุ๊กเล็ต) จะจัดพิมพ์รวม 17 ล้านฉบับ โดยจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 96 ล้านบาท ซึ่งการจัดส่งในส่วนของบุ๊กเล็ตจะส่งพร้อมกับหนังสือแจ้งเจ้าบ้านไปยัง 17 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ โดยจะเริ่มจัดส่งในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เป็นวันแรก การจัดส่งจะทำเป็นชุด โดย 1 ชุดจะประกอบด้วย ร่างรัฐธรรมนูญ 1 เล่ม สรุปสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับ และคำอธิบายคำถามของ สนช. อย่างละ 4 เล่ม ซึ่ง กกต. จะจัดส่งไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศรวม 846,491 ชุด โดยจะกระจายไปยังศาลากลางจังหวัด, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของ สนง.กกต. ทั้ง 5 แห่ง, กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ กองบัญชาการรักษาดินแดน ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยระดับตำบล, สถาบันการศึกษาทุกระดับ, สื่อมวลชน รวมถึงมีการส่งให้กับ สนช. และ กรธ. โดยอีกส่วนหนึ่งจะจัดเก็บไว้ที่ สนง.กกต. ด้วย ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อขอรับได้ตามสถานที่ต่างๆ ดังกล่าวทั่วประเทศ