สภา กทม.ติดตามปัญหาอาคารและติ ดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ผิดแบบ

19 April 2016


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(19เม.ย.2559) เวลา 13.00 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานคณะกรรมการการโยธาและผั งเมือง สภา กทม. เป็นประธานประชุมพิจารณาติ ดตามนโยบายการแก้ไขปัญหาความเดื อดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับการก่ อสร้างอาคารผิดแบบและติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ไม่ถู กต้องตามกฎหมาย รวมทั้งมาตรการแก้ไขปัญหา โดยมีสมาชิกสภากทม.ผู้บริ หารสำนักการโยธา และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 สภา กทม.


ธุรกิจก่อสร้าง นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล คอนเทนเนอร์