AREA เผยที่อยู่อาศัยเปิดใหม่เดือนมี.ค.59 เพิ่มขึ้น

19 April 2016


รายงานข่าวจากบจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA  เปิดเผยว่า โครงการที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลในเดือนมีนาคม 2559 มีจำนวนทั้งหมด 36 โครงการ เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2559  จำนวน 11 โครงการ ซึ่งมีจำนวนหน่วยขายและมูลค่าเพิ่มด้วย โดยลักษณะการพัฒนาเป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัยทั้ง  36  โครงการ มีจำนวนหน่วยขายรวม 8,848 หน่วย และมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 36,879 ล้านบาท

จำนวนหน่วยรวมของเดือนมีนาคม 2559 มีจำนวน 8,848 หน่วย โดยประเภทที่มีจำนวนหน่วยเปิดขายใหม่มากที่สุดในเดือนนี้กลับมาเป็นอาคารชุดอีกครั้ง โดยมีจำนวนหน่วยเปิดขาย 5,283 หน่วย (59.7%) รองลงมาคือ ทาวน์เฮ้าส์ 1,414 หน่วย (16.0%) ส่วนอันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยว 1,377 หน่วย (15.5%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด

มูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนมีนาคม 2559 นี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 36,879 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาประมาณ 86% ประเภทที่มีมูลค่าการพัฒนาสูงสุด คือ อาคารชุด 21,204 ล้านบาท (57.5%) รองลงมาคือ บ้านเดี่ยว 9,335 ล้านบาท (25.3%) ส่วนอันดับ 3 คือ ทาวน์เฮ้าส์ 3,559 ล้านบาท (9.7%) ของมูลค่าการพัฒนาทั้งหมดตามลำดับ ดังนั้นภาพรวมของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเดือนนี้ส่วนใหญ่หากเป็นบ้านเดี่ยวจะเน้นที่ระดับราคา 5-10ล้านบาท ส่วนทาวน์เฮ้าส์ราคา 2-3 ล้านบาท และอาคารชุดจะเน้นที่ราคา 1-3 ล้านบาทเป็นสำคัญ

หากพิจารณาระดับราคาขายจะพบว่า ไม่มีการเปิดขายที่ระดับราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาทเลย ส่วนระดับราคา 1-2 ล้านบาท มี 24% ระดับราคา 2-3 ล้านบาท มี 29% ระดับราคา 3-5 ล้านบาท มี 19% ระดับราคาเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป มี 28% ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดขายใหม่ทั้งหมดในเดือนนี้

ซึ่งทำเลที่มีการเปิดขายใหม่ส่วนใหญ่ สำหรับอาคารชุดจะตั้งอยู่ในบริเวณย่านธุรกิจ เช่น สุขุมวิท เพลินจิต และพื้นที่รอบนอกตามส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าสายต่างๆ ส่วนบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ส่วนใหญ่จะเปิดขายบริเวณพื้นที่รอบนอก เช่น ถนนรังสิต-ลำลูกกา ถนนศรีนครินทร์ ถนนอ่อนนุช  ถนนเพชรเกษม และย่านบางบัวทอง เป็นต้น


บจก. เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส อาคารชุด ที่อยู่อาศัย บ้านเดี่ยว