มข.เปิดรับฟังความคิดเห็นโครงสร้างระบบขนส่งจังหวัด

11 April 2016


รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.)  กล่าวว่า ตามที่กระทรวงคมนาคมเล็งเห็นปัญหาด้านการขนส่งและจราจรของเมืองหลักในภูมิภาค โดยจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นศูนย์รวมการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและการแพทย์ ทำให้ปริมาณความต้องการด้านการขนส่งและคมนาคมสูงขึ้น กระทรวงคมนาคมจึงเห็นควรให้มีการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดขอนแก่นอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคต ด้วยการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยยึดหลักการวางแผนพัฒนาที่สำคัญ 5 ประการ ประกอบด้วย เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทันสมัย  เกิดความสะดวกรวดเร็ว  ตระหนักถึงความปลอดภัย คำนึงถึงความเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ  และเป็นโครงการประหยัดพลังงาน ดังกล่าวนี้ โครงการ

“การศึกษา ออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น และผลกระทบสิ่งแวดล้อม” จึงเกิดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนในการทำวิจัยจาก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินงานศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการ และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมของเมืองขอนแก่นอย่างแท้จริง

รศ.ดร.กิตติชัย กล่าวด้วยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการ “การศึกษา ออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น และผลกระทบสิ่งแวดล้อม”   ซึ่งเป็นโครงการเพื่อศึกษาวิเคราะห์หาความเหมาะสมของระบบขนส่งสาธารณะของเมืองขอนแก่น รวมถึงความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม ออกแบบรายละเอียด และศึกษาจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่โดยรอบพื้นที่สถานี ให้สอดคล้องในการมีระบบขนส่งที่เชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งในรูปแบบอื่นๆ ของประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง  สะดวกสบาย และปลอดภัย รวมทั้งแก้ไขปัญหาจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประชุมครั้งนี้จะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน มาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยในโครงการศึกษา ออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น และผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน โดยโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น และผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีระยะเวลาดำเนินงาน ระหว่าง พ.ศ.2559- พ.ศ.2560  กระบวนการทำงาน 3 ขั้นตอน คือ วิเคราะห์ความเหมาะสมของระบบขนส่งสาธารณะเมืองขอนแก่น เลือกระหว่างระบบรถราง (ล้อเหล็ก) หรือรถโดยสาร(ล้อยาง)  , ออกแบบรายละเอียดและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนำร่อง 1 เส้นทาง ศึกษาด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม , จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีและแผนการจัดระบบจราจรโดยรอบพื้นที่สถานีหรือจุดจอดและพื้นที่ต่อเนื่อง


โครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งสาธารณะ ระบบขนส่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จังหวัดขอนแก่น การจราจร