บัญชีกลางรุกภารกิจหลักสัมมนาย้ำประสิทธิผลสูงสุด

11 April 2016


กรมบัญชีกลางจัดสัมมนาเชิงรุก เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนงานของกรมให้บรรลุเป้าหมายพร้อมสร้างโอกาสการเรียนรู้ร่วมกัน และสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ของกรมบัญชีกลาง

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางจัดสัมมนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อรับทราบและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ภายใต้ภารกิจหลักของกรมบัญชีกลาง รอบ 6 เดือนว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ การสัมมนาครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารหน่วยงานภายใน 23 หน่วยงาน นำเสนอผลการดำเนินงานในความรับผิดชอบให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนารับฟัง ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันภายในกรมและสามารถนำเทคนิคต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และต่อยอดผลงานจนเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับกรมได้อีกด้วย

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ นอกจากจะเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความสามารถและเพิ่มประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานแล้ว ยังได้มอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่นำเสนอได้ตามเกณฑ์ โดยพิจารณาจาก 1.บุคลิกภาพและเทคนิคในการพูดต่อหน้าชุมชน 2.ความพร้อมในการเตรียมข้อมูลตรงตามแนวทางปฏิบัติงาน 3.ความมีประโยชน์ 4.รายงานผลความคืบหน้า และ 5.จิตพิสัยหรือความตั้งใจในการนำเสนอผลงาน

ทั้งนี้หน่วยงานที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 สำนักงานกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ รางวัลที่ 2 สำนักงานคลังเขต 5  รางวัลที่ 3 สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานคลังเขต 9

“ผมต้องการให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพผ่านเวทีการนำเสนอผลงานของกรม ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว   โดยการมอบรางวัล นอกจากเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาคนของกรมแล้ว เป้าหมายที่สำคัญ อีกประการหนึ่งคือ การได้เรียนรู้งานร่วมกัน อันจะนำไปสู่การสับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงานภายในกรมต่อไปในอนาคต” นายมนัส กล่าว


มนัส แจ่มเวหา กรมบัญชีกลาง