เอกชนยื่นซองประมูลข้าวฯล๊อตสองปี59กว่า5แสนตัน

1 April 2016


 

นางดวงพร  รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15  มีนาคม 2559 ประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้เห็นชอบให้กรมการค้าต่างประเทศเปิดประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐ ครั้งที่ 2/2559 ปริมาณ 6.4 แสนตัน โดยแบ่งเป็น 1. การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ปริมาณ 4.18 แสนตัน เป็นชนิดข้าวที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและใกล้เคียงมาตรฐาน (ระดับคุณภาพเกรด P/A/B) จำนวน 66 คลัง ใน 26 จังหวัด โดยมีผู้ยื่นเสนอซื้อจำนวน 38 ราย ซึ่งผลการเปิดซองปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด จำนวน 14 ราย ใน 66 คลัง ปริมาณ 4.18 แสนตัน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของปริมาณที่เปิดประมูลเป็นการทั่วไป) มูลค่าที่เสนอซื้อประมาณ 4,433 ล้านบาท

2. การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรม ปริมาณ 2.23 แสนตัน เป็นข้าวผิดไปจากมาตรฐาน (ข้าวเสีย) และข้าวผิดชนิด จำนวน 22 คลัง ใน 9 จังหวัด โดยมีผู้ยื่นเสนอซื้อ จำนวน 6 ราย ซึ่งผลการเปิดซองปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด จำนวน 5 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมเอทานอล และกรดมะนาว ใน 13 คลัง ปริมาณ ปริมาณ 98,273 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 44 ของปริมาณที่เปิดประมูลเข้าสู่อุตสาหกรรม) มูลค่าที่เสนอซื้อประมาณ 211.42 ล้านบาท เมื่อรวมผลการยื่นประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป กับข้าวที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรม รวมปริมาณที่มีผู้เสนอราคาสูงสุดทั้งสิ้น 5.17 แสนตัน (คิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณที่เปิดประมูล 6.4 แสนตัน) มูลค่ารวม 4,644 ล้านบาท

ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศจะนำผลการยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐ ก่อนนำเสนอให้ประธาoคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาอนุมัติและแจ้งยืนยันผลการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐให้ผู้ชนะการประมูลทราบตามขั้นตอนต่อไป

 


กรมการค้าต่างประเทศ เปิดประมูลข้าว คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ดวงพร รอดพยาธิ์ ข้าวในสต็อกรัฐ