ครม.อนุมัติ 5,970 อัตรา ข้าราชการตำรวจตั้งใหม่

12 February 2019


วันที่ 12 ก.พ. 2562 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจตั้งใหม่ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) รวมทั้งสิ้น 5,970 อัตรา ตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ(คปร.) ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 และครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ตามที่สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐเสนอ

เพิ่มเพื่อนทั้งนี้ อัตราข้าราชการตำรวจตั้งใหม่ 5,970 อัตรา ประกอบด้วย 4,700 อัตรา เพื่อรองรับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากตำรวจมั่นคงหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ สังกัดตำรวจภูธรภาค 9 ต้องเข้าไปดำเนินภารกิจในพื้นที่ที่ฝ่ายทหารได้ถอนกำลังตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ และตำรวจตระเวนชายแดน กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 เพื่อให้มีอัตรากำลังเพียงพอในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติภารกิจ และ 1,270 อัตรา เพื่อรองรับภารกิจด้านการถวายความปลอดภัย ตามที่ได้มีการจัดตั้งกองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ

สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจตั้งใหม่ดังกล่าว ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนดต่อไป ทั้งนี้ ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วยครม. ตำรวจ มติครม. ข้าราชการตำรวจ