ไทยผนึกอาเซียนหารือเกาหลี เร่งยกระดับการค้าเสรีระหว่างกัน

12 February 2019


"พาณิชย์" นำทัพทีมเศรษฐกิจไทยเข้าร่วม AKFTA-IC ครั้งที่ 17 เน้นการเจรจาเปิดตลาดสินค้าอาเซียน-เกาหลีเพิ่มเติม ขยายโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME ของสองฝ่าย ยกระดับการค้าเสรีระหว่างกัน เฉลิมฉลองความสัมพันธ์อาเซียน-เกาหลีสู่ทศวรรษที่ 4

 

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (AKFTA-IC) ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีนายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นหัวหน้าผู้แทนไทย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการค้าต่างประเทศ กรมศุลกากร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลักดันประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะการเจรจาเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติมให้มีความคืบหน้ามากขึ้น

 

อรมน ทรัพย์ทวีธรรมทั้งนี้ในการประชุมอาเซียน-เกาหลีครั้งนี้ จะผลักดันรายการสินค้าสำคัญที่ไทยต้องการให้เกาหลีใต้เปิดตลาดเพิ่มเติม อาทิ สินค้าประมง (กุ้ง/ปลาหมึกแช่แข็ง) มันสำปะหลังอัดเม็ด มะม่วง ข้าวกล้อง อาหารแปรรูป พลาสติกและเคมีภัณฑ์ แผ่นไม้อัด สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย กระเบื้องเซรามิค เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าและการส่งออกให้กับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการทำธุรกิจในเกาหลีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งผลักดันให้อาเซียนและเกาหลีสามารถบรรลุเป้าการค้า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2563 ตามที่ผู้นำได้ตั้งเป้าไว้ นอกจากนี้ ปี 2562 เป็นปีเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อาเซียน-เกาหลีครบรอบ 30 ปี โดยอาเซียนและเกาหลีจะมีการหารือเรื่องการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลี สมัยพิเศษ (ASEAN-ROK Commemorative Summit) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 ด้วย ซึ่งในด้านเศรษฐกิจ จะเน้นย้ำการส่งเสริมการค้าสองฝ่าย เพิ่มมูลค่าการค้า และแก้ไขปัญหาการขาดดุลการค้า ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานต่างๆ อาทิ งานจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชนอาเซียนกับเกาหลีและขยายโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SMEของทั้งสองฝ่าย
นับตั้งแต่มีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี การค้าของทั้งสองฝ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจาก 124,455 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2559 เป็น 153,680 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2560 คิดเป็น23.5% โดยอาเซียนส่งออกไปเกาหลี มีมูลค่า 55,031 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 19.8% และอาเซียนนำเข้าจากเกาหลี มีมูลค่า 98,648 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 25.6 % โดยเกาหลีเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับที่ 5 ของอาเซียน
ทั้งนี้ สำหรับการค้าสองฝ่ายระหว่างไทย-เกาหลี เกาหลีเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับที่ 10 ของไทย ในปี 2561 การค้ารวมมีมูลค่า 13,766 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน 2.74 % ของมูลค่าการค้ารวมของไทย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 8.76% การส่งออกมีมูลค่า 4,889 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น1.94% ของมูลค่าการส่งออกของไทย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 4.90 %สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เครื่องคอมพิวเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น ในขณะที่ การนำเข้ามีมูลค่า 8,877 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีสัดส่วนคิดเป็น 3.56% ของมูลค่าการนำเข้าของไทย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 11% สินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ เหล็ก เคมีภัณฑ์ แผนวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรไฟฟ้า และเครื่องจักรกล เป็นต้นไทยผนึกอาเซียน หารือเกาหลี เร่งยกระดับการค้าเสรีระหว่างกัน