พรุ่งนี้ กกต. นัดถกปมยุบ "ไทยรักษาชาติ"

11 February 2019


กกต. ประกาศแล้วรายชื่อบุคคลที่พรรคจะเสนอให้ ส.ส. พิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกฯ จำนวน 45 พรรค 69 คน ส่วนประเด็นยุบพรรคไทยรักษาชาติยังไม่สะเด็ดน้ำ นัดประชุมต่อ 12 ก.พ. นี้

วันนี้ (11 ก.พ. 62) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องที่พรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะเสนอให้ ส.ส. พิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกฯ หรือ รายชื่อนายกฯ ของพรรคการเมือง และมีประกาศ กกต. แจ้งบัญชีรายชื่อนายกฯ ของพรรคการเมืองแล้ว
ส่วนประเด็นเรื่องการตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานพิจารณา กรณีพรรคไทยรักษาชาติเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ว่า เข้าข่ายความผิดยุบพรรคหรือไม่ มีรายงานว่า ที่ประชุมยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จและจะพิจารณาต่อในการประชุมวันที่ 12 ก.พ.

โดยรายชื่อนายกฯ ในบัญชีของพรรคการเมืองนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการ กกต. ลงนามประกาศ กกต. เรื่อง : การแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี ระบุว่า

ตามที่คณะกรรมการ กกต. ได้กําหนดให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 4-8 ก.พ. 2562 นั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ประกอบข้อ 114 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 จึงประกาศรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี จํานวน 45 พรรคการเมือง ดังนี้

1. พรรคกรีน เสนอ นายพงศา ชูแนม

2. พรรคกลาง เสนอ นายชุมพล ครุฑแก้ว

3. พรรคกสิกรไทย เสนอ นายทรรศชล พงษ์ภควัต

4. พรรคคนงานไทย เสนอ นายธีระ เจียบุญหยก

5. พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย เสนอ นายธนพร ศรียากูล

6. พรรคครูไทยเพื่อประชาชน เสนอ นายปรีดา บุญเพลิง

7.พรรคคลองไทย เสนอ นายสายัณห์ อินทรภักดิ์

8. พรรคความหวังใหม่ เสนอ นายชิงชัย มงคลธรรม

9. พรรคชาติไทยพัฒนา เสนอ นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา

10.พรรคชาติพัฒนา เสนอ (1) นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ (2) นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล (3) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ

11. พรรคชาติพันธุ์ไทย เสนอ (1) นายโกวิทย์ จิรชนานนท์ (2) นายพลศุภรักษ์ ศิริจันทรานนท์ (3) นายภราดล พรอํานวย

12. พรรคฐานรากไทย เสนอ (1) นายบวร ยสินทร (2) ว่าที่ร้อยตรีญาณวุฒิ พรหมเดซากุล

13. พรรคทางเลือกใหม่ เสนอ นายราเชน ตระกูลเวียง

14. พรรคไทยธรรม เสนอ (1) นายอโณทัย ดวงดารา (2) นายภูษิต ภูปภัสศิริ (3) นายกิติกร วิชัยเรื่องธรรม

15. พรรคไทยศรีวิไลย์ เสนอ (1) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (2) นายณัชพล สุพัฒนะ (3) นางสาวภคอร จันทรคณา

16. พรรคประชากรไทย เสนอ (1) นายสุมิตร สุนทรเวช (2) นายคณิศร สมมะลวน

17. พรรคประชาชาติ เสนอ (1) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (2) พันตํารวจเอกทวี สอดส่อง (3) นางสาวณหทัย ทิวไผ่งาม

18. พรรคประชาธรรมไทย เสนอ (1) นายพิเชษฐ สถิรชวาล (2) นายชัยวุฑ ตรึกตรอง

19. พรรคประชาธิปไตยใหม่ เสนอ (1) นายสุรทิน พิจารณ์

20. พรรคประชาธิปัตย์ เสนอ (1) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

21.พรรคประชานิยม เสนอ (1) พันตํารวจเอกรวมนคร ทับทิมธงไชย (2) พลตํารวจเอกยงยุทธ เทพจํานงค์ (3) นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร

22. พรรคประชาภิวัฒน์ เสนอ (1) นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ (2) นางนันทนา สงฆ์ประชา (3) ศาสตราจารย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

23. พรรคแผ่นดินธรรม เสนอ (1) ศาสตราจารย์พิเศษร้อยโทบรรจบ บรรณรุจิ (2) นายกรณ์ มีดี

24. พรรคพลเมืองไทย เสนอ (1) นายเอกพร รักความสุข

25. พรรคพลังชาติไทย เสนอ (1) พลตรีทรงกลด ทิพย์รัตน์

26. พรรคพลังท้องถิ่นไท เสนอ (1) นายชัชวาลล์ คงอุดม (2) ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม

27. พรรคพลังไทยดี เสนอ (1) นายสาธุ อนุโมทามิ

28. พรรคพลังไทยรักไทย เสนอ (1) พลเอกธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2) นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล

29. พรรคพลังประชาธิปไตย เสนอ (1) นายพูนพิพัฒน์ นิลรังสี

30. พรรคพลังประชารัฐ เสนอ (1) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

31. พรรคพลังสังคม เสนอ (1) นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน

32. พรรคพัฒนาประเทศไทย เสนอ (1) นายศิลปิน หาญผดุงธรรมะ

33. พรรคเพื่อคนไทย เสนอ (1) นายวิทยา อินาลา

34. พรรคเพื่อชีวิตใหม่ เสนอ (1) นายกฤติวัฒน์ กลางชัย

35. พรรคเพื่อไทย เสนอ (1) คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (2) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (3) นายชัยเกษม นิติสิริ

36. พรรคเพื่อธรรม เสนอ (1) นางนลินี ทวีสิน

37. พรรคภราดรภาพ เสนอ (๑) หม่อมราชวงศ์ดํารงดิศ ดิศกุล

38.พรรคภาคีเครือข่ายไทย เสนอ (1) นางสาวกฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์

39. พรรคภูมิใจไทย เสนอ (1) นายอนุทิน ชาญวีรกูล

40. พรรคมหาชน เสนอ (1) นายอภิรัต ศิรินาวิน (2) นายพาลินี งามพริ้ง (3) นายสุปกิจ คชเสนี

41. พรรคเศรษฐกิจใหม่ เสนอ (1) นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์

42. พรรคสยามพัฒนา เสนอ (1) นายเอนก พันธุรัตน์

43. พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย เสนอ (1) นายสมศักดิ์ โกศัยสุข

44. พรรคเสรีรวมไทย เสนอ (1) พลตํารวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส

45. พรรคอนาคตใหม่ เสนอ (1) นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจฐานเศรษฐกิจ กกต. Thansettakij อิทธิพร บุญประคอง ไทยรักษาชาติ เลือกตั้ง 2562 ยุบไทยรักษาชาติ