กกต. ไม่ประกาศพระนาม "ทูลกระหม่อมอุบลรัตนฯ" บัญชีนายกฯ

11 February 2019


กกต. แจ้งรายชื่อแคนดิเดตนายกฯ 45 พรรค ระบุ ไม่มีพระนาม "ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ" เพราะพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงอยู่เหนือการเมืองและความเป็นกลางทางการเมืองของพระมหากษัตริย์ด้วย และไม่สามารถดำรงตําแหน่งใด ๆ ในทางการเมืองได้

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประชุม เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2562 เพื่อพิจารณาในประเด็นการแจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี และได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง : การแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 ก.พ. 2562 แล้ว โดยไม่รวมถึงพระนามของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยพรรคไทยรักษาชาติ เพราะพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงอยู่ในหลักการเกี่ยวกับการดํารงอยู่เหนือการเมืองและความเป็นกลางทางการเมืองของพระมหากษัตริย์ด้วย และไม่สามารถดํารงตําแหน่งใด ๆ ในทางการเมืองได้ เพราะจะเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้ ตามพระราชโองการ ประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 8 ก.พ. 2562 ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560ฐานเศรษฐกิจ กกต. นายกรัฐมนตรี Thansettakij เลือกตั้ง 2562 บัญชีนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทูลกระหม่อมอุบลรัตนฯ