'ไพบูลย์' ร้อง กกต. ระงับ ทษช. เสนอ "ทูลกระหม่อมฯ" บัญชีนายกฯ ขัด รธน.

8 February 2019


'ไพบูลย์' ยื่น กกต. ขอระงับการเสนอพระนาม "ทูลกระหม่อมฯ" ในบัญชีนายกฯ ของพรรคไทยรักษาชาติ พร้อมยกคำวินิจฉัยศาล รธน. ปี 2543 ชี้! พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าต้องอยู่เหนือการเมือง

นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้พิจารณาและวินิจฉัยการกระทำของพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ว่า เข้าข่ายขัดต่อระเบียบของ กกต. ว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 หมวด 4 ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ข้อ 17 ทั้งนี้ เห็นว่า แม้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แล้วตั้งแต่ปี 2515 แต่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นเจ้าฟ้าชั้นทูลกระหม่อมและทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และทรงเป็นพระเชษฐภคินีพระองค์เดียวในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
"ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จึงทรงเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามประเพณีการปกครองในประเทศในระบอบประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังที่รัฐธรรมนูญมาตรา 5 บัญญัติไว้ ดังนั้น การที่พรรคไทยรักษาชาติยื่นเสนอพระนามของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติ ต่อ กกต. ย่อมต้องมีการนำพระนามของ ทูลกระหม่อมอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ไปใช้ประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคไทยรักษาชาติ อันเป็นการเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามหาเสียงเลือกตั้งตามระเบียบของ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. หมวดที่ 4 ข้อ 17 ที่ระบุว่า ห้ามผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือ ผู้ใด นำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง"

นายไพบูลย์ กล่าวด้วยว่า เพื่อเป็นการรักษาหลักการแห่งรัฐธรรมนูญกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของพรรคการเมือง เพื่อให้เป็นบรรทัดฐาน จึงเสนอความเห็นมายัง กกต. เพื่อพิจารณาและวินิจฉัยการกระทำของพรรคไทยรักษาชาติ ว่า เข้าข่ายความผิดดังที่กล่าวหรือไม่ จึงขอให้ กกต. พิจารณาสั่งให้พรรคไทยรักษาชาติระงับการเสนอพระนาม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติ

"ผมมองว่า ถ้า กกต. ระงับการเสนอพระนาม พรรคไทยรักษาชาติยังไม่เข้าข่ายความผิดดังกล่าวที่จะนำไปสู่การยุบพรรค ซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วย ถ้าจะมีการยุบพรรคเกิดขึ้นในช่วงเลือกตั้ง และเชื่อว่า ถ้า กกต. ให้ระงับการเสนอพระนามแล้ว พรรคไทยรักษาชาติจะดำเนินการตาม เนื่องจากมองว่าเป็นการกระทำรู้เท่าไม่ถึงการณ์" นายไพบูลย์ กล่าว

นายไพบูลย์ กล่าวถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อปี 2543 ที่ห้ามพระบรมวงศานุวงค์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าโดยกำเนิดหรือแต่งตั้ง ต้องดำรงอยู่เหนือการเมืองและมีความเป็นกลางทางการเมือง ดังนั้น จึงขอให้ กกต. วินิจฉัยการกระทำของพรรคไทยรักษาชาติ และระงับการเสนอพระนามของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีฐานเศรษฐกิจ กกต. ไพบูลย์ นิติตะวัน Thansettakij ทษช. เลือกตั้ง 2562 เลือกตั้ง 62 บัญชีนายกรัฐมนตรี ทูลกระหม่อมฯ ขัด รธน. บัญชีนายกฯ ขัด รธน.