"งิ้วไทย" สร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 200 ล้านบาท

5 February 2019


รัฐบาลชื่นชม "งิ้วไทย" สืบสานการแสดงพื้นบ้าน สร้างรายได้เข้าประเทศ

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการมหกรรมการแสดงอุปรากรจีน และการแสดงงิ้วเปลี่ยนหน้ากากเสฉวน การสาธิต การแต่งหน้าและการแต่งกายงิ้ว และชมการสาธิต การเขียนหน้ากากงิ้ว โดยกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมอุปรากรจีน และภาคเอกชน ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงงิ้วของไทยเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับศิลปินไทยกว่า 200 ล้านบาทนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า จากการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมส่งเสริมการแสดงพื้นบ้านและสนับสนุนศิลปินให้มีความมั่นคงทางรายได้และอาชีพสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้สนับสนุนการแสดงพื้นบ้านทุกแขนง ได้แก่ ขับซอล้านนา โนรา ลิเก หมอลำ กลองล้านนา หนังตะลุง เพลงพื้นบ้านภาคกลาง และอุปรากรจีน (งิ้ว) เนื่องจากประสบปัญหาไม่มีการจ้างงาน ทำให้ขาดรายได้และขาดความมั่นคงในอาชีพ โดยขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสืบทอดศิลปะการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อพัฒนารูปแบบการแสดงให้เป็นนิยม และส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชนได้จัดเวทีการแสดงเพื่อสร้างรายได้ให้กับศิลปิน รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้ศิลปินพื้นบ้านได้มีเวทีในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่ความรัก ภาคภูมิใจ และร่วมกันสืบสานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมไทยสืบไป
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า เนื่องในเทศกาลตรุษจีนในปี 2562 นี้ กระทรวงวัฒนธรรมจัดมหกรรมการแสดงอุปรากรจีนเพื่อฟื้นฟูศิลปะการแสดงให้ได้รับสนใจและความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยจัดแสดงงิ้วที่เป็นสิริมงคล อาทิ เปาบุ้นจิ้น งิ้วร้องไทย พูดไทย งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก และงิ้วเรื่องรามเกียรติ์ เป็นต้น เมื่อวันที่ 28 ม.ค. – 5 ก.พ. 2562 ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และศูนย์การค้าไอคอนสยาม ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีคณะงิ้วกว่า 100 คณะ ปัจจุบันลดลงเหลือเพียง 30 คณะ แต่มีเพียงแค่ 10 คณะ ที่มีความพร้อมในการแสดง ซึ่งได้พัฒนารูปแบบการแสดง เทคนิคการนำเสนอ การแต่งกาย โดยปัจจุบัน นักแสดงงิ้วเป็นศิลปินคนไทยและสามารถแสดงงิ้วเปลี่ยนหน้ากากได้ ทำให้ได้รับความนิยมจากผู้ชมทั้งชาวไทยและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ทำให้มีการว่าจ้างคณะนักแสดงงิ้วของไทยไปแสดงในประเทศต่าง ๆ อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ สร้างรายได้กว่า 200 ล้านบาท
สำหรับในปีงบประมาณ 2562 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดทำแผนการดำเนินงานการสนับสนุนการแสดงพื้นบ้านของไทย 5 แนวทาง ประกอบด้วย 1.ส่งเสริมสนับสนุนให้ศิลปินพื้นบ้านร่วมกันจัดตั้งเป็นสมาคมศิลปินพื้นบ้านแขนงต่าง ๆ 2.อุดหนุนงบประมาณให้กับสมาคมศิลปินพื้นบ้านและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดำเนินการถ่ายทอดศิลปะการแสดงให้แก่เยาวชนในส่วนภูมิภาคต่าง ๆ 3.จัดประชุมสมาคม ศิลปินพื้นบ้านร่วมกันปรับปรุงการดำเนินงานของสมาคมฯ ให้ประสิทธิภาพ 4.ส่งเสริมให้ศิลปินพื้นบ้านได้ร่วมแสดงในงานเทศกาล งานประเพณีต่าง ๆ ของท้องถิ่น และ 5.เผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปินพื้นบ้านอาเซียนและประเทศต่าง ๆฐานเศรษฐกิจ บันเทิง Thansettakij งิ้วไทย วัฒนธรรมพื้นบ้าน อุปรากรจีน งิ้ว รายได้งิ้วไทย