ทัวร์เอื้องหลวงชวนจาริกแดนพุทธภูมิ ตามรอยพระศาสดา

9 January 2019
ทัวร์เอื้องหลวงจาริกดินแดนพุทธภูมิ ตามรอยพระศาสดา ทริป 6 วัน 5 คืน ในเส้นทางพุทธคยา ราชคฤห์ ไวสาลี กุสินารา ลุมพินี พาราณสี กราบสักการะพุทธสังเวชนียสถานทั้งสี่ตำบล สวนลุมพินีวัน สถานที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตำบลพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ ตำบลสารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา ชมวัดป่ามหาวันซึ่งเป็นวัดที่มีลักษณะเป็นสถูปทรงบารตคว่ำ กราบสักการะสถูปปาวาลเจดีย์ สถานที่ทรงปลงอายุสังขารเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองกุสินารา และตำบลกุสินารา สถานที่ปรินิพพาน ณ สาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ราคาเริ่มต้น 71,400 บาท ดูรายละเอียดที่ https://www.thaiairways.com/en_TH/offer/royal_orchid_holidays/Offers_Booking/Buddha_3.pageและทริป 8 วัน 7 คืน ในเส้นทางพุทธคยา ราชคฤห์ ปาฏลีบุตร ไวสาลี กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี กราบสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า กราบสักการะพระคันธกุฎีบนนเขาคิชกูฏ เมืองราชคฤห์ ชมวัดเวฬุวัน วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา กราบสักการะสถานที่ดับขันธปรินิพพานและถวายพระเพลิงพุทธสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กราบสักการะสถานที่ประสูติ ชมวัดเชตวันมหาวิหาริ สถานที่ประทับสำคัญและนานที่สุด ชมเมืองพาราณสี นครศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูกว่า 4,000 ปี กราบสักการะธรรมเมกขสถูป สถานที่แสดงธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร เป็นต้น ราคาเริ่มาต้น 77,700 บาท ดูรายละเอียดที่ https://www.thaiairways.com/en_TH/offer/royal_orchid_holidays/Offers_Booking/Buddha_2.page

ทัวร์เอื้องหลวงจาริกดินแดนพุทธภูมิ ตามรอยพระศาสดา เดินทางวันนี้ถึงมีนาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมที่ทัวร์เอื้องหลวง โทร. 02-288-7335 หรือสำรองที่นั่งที่ www.royalorchidholidays.comทัวร์เอื้องหลวง แดนพุทธภูมิ ตามรอยพระศาสดา