ก.ดิจิทัลฯลุยขยายเครือข่ายเน็ตประชารัฐใช้เน็ตสร้างประโยชน์ชุมชน

9 January 2019


กระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้าขยายเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ เพิ่มใช้อินเตอร์เน็ตสร้างประโยชน์ต่อชุมชน

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงาน การอบรมหลักสูตร "พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" ณ โรงแรมวรบุรี อยุธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีโทรศัพท์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับ พร้อมส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งผู้นำชุมชนและตัวแทนหมู่บ้านในพื้นที่ สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี ภายในงานมีวิทยากรแกนนำเน็ตอาสาประชารัฐ ทีมวิทยากร TOT ทีมวิทยากรยุติธรรมจังหวัด ร่วมบรรยายให้ความรู้โดยมีเนื้อหาหลักสูตรเน้นเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานแอพพลิเคชั่น "เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" เพื่อใช้งานแจ้งปัญหาเน็ตประชารัฐ ปัญหาทั่วไป และลงข่าวสาร กิจกรรม ของดีชุมชน เพื่อส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตประชารัฐให้เกิดประสิทธิภาพ และสร้างความรู้และความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเน็ตประชารัฐเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นกล่องสัญญาณ ความเร็วอินเตอร์เน็ต การตรวจสอบความเร็ว และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เพื่อแจ้งเหตุและปัญหา *ความรู้เกี่ยวกับยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับภัยที่เกิดจากอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ คณะทำงานร่วมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ ซึ่งเป็นคณะทำงานร่วมระหว่าง ดศ. สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐด้วย รวมทั้งได้ไปตรวจเยี่ยมจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ หมู่ 6 บ้านดอนแดง ต.บ้านกลึง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งพื้นที่นี้ได้มีการร้องขอให้มีการย้ายจุดติดตั้งบริการเน็ตประชารัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาขนในพื้นที่ต่อไป

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ