แต่งตั้ง 'ไทย' เป็นประธาน สออ.

7 January 2019


สออ. แต่งตั้ง 'ไทย' ขึ้นแท่นประธานสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เชื่อมโยงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทยระดับอาเซียนและสากล "ศ.ดร.สุชัชวีร์" ชี้มิติใหม่สถาบันการศึกษาไทย ต้องเชื่อมต่อนานาชาติ เพื่อก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ปัจจุบัน แนวโน้มการศึกษาทั่วโลกได้ถูกปรับโครงสร้างการเรียนในการรูปแบบ "แอคทีฟ เลิร์นนิ่ง" (Active Learning) ด้วยการยึดโยง "ผู้เรียน" เป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ผ่านการค้นคว้าและบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาต่าง ๆ ด้วยตนเอง รวมถึงมีทักษะการทำงานเป็นทีม ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายขึ้น และสามารถสร้างคอนเน็กชันเพื่อต่อยอดความรู้อื่น ๆ ได้ ซึ่งทักษะดังกล่าวถือเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้เรียนสามารถคิดสร้างสรรค์ หรือ พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้ โดยปราศจากการปิดกั้นทางความคิด รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม

การเสริมแกร่งภาคการศึกษาไทยให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมและตอบสนองความต้องการในยุค 5.0 มหาวิทยาลัยไทยจึงจำเป็นต้องปรับตัวและเชื่อมโยงเครือข่ายสถาบันการศึกษานานาชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ล่าสุด จากการประชุมทั่วไปประจำปี สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2561 ที่มหาวิทยาลัยอิสลามอาซาด กาซวิน ประเทศอิหร่าน ได้แต่งตั้งให้ "ประเทศไทย" รับหน้าที่เป็น "ประธานสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ รวมถึงการนำเสนอผลการศึกษาและผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ ถือเป็นการยกระดับการศึกษาวิจัยเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผลงานวิจัยของนักวิจัย-นักศึกษาไทยในเวทีระดับโลก

สมาคมสถาบันขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (สออ.) หรือ The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) เป็นสมาคมอุดมศึกษาระดับภูมิภาคที่มีอายุเก่าแก่กว่า 63 ปี จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนความร่วมมือมหาวิทยาลัยสมาชิกจากนานาชาติ ทั้งในภูมิภาคอาเซียนและภายนอก อาทิ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย อเมริกา เป็นต้น ในการพัฒนางานวิจัย หลักสูตร หรือแม้กระทั่งการพัฒนาบริการสาธารณะ ให้ประสบความสำเร็จท่ามกลางความแตกต่างทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติ อันจะช่วยเสริมศักยภาพให้กับสถาบันการศึกษาเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียน ที่มีจำนวนกว่า 130 แห่ง ใน 9 ประเทศสมาชิก ให้สามารถยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาให้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และพร้อมก้าวสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในระดับสากล ภายใต้ความร่วมมือพหุภาคีกว่า 160 แห่ง จาก 18 ประเทศทั่วโลก
ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เข้ารับตำแหน่งประธานอธิการบดีอาเซียน ภายในงานประชุมทั่วไปประจำปี สออ. ประจำปี 2561 ที่ผ่านมาด้วยฐานเศรษฐกิจ Thansettakij สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Inspiration/การศึกษา สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ สออ. ยุค 5.0 ไทยเป็นประธาน สออ. ประธาน สออ.