สนข. ร่วมจังหวัดนครราชสีมา เร่งเปิดให้บริการ "รถไฟฟ้ารางเบา" ปี 66

18 December 2018


สนข. ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน การป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้นโยบาย "One Transport, One Family" เดินทางปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ในระบบขนส่งทุกรูปแบบของกระทรวงคมนาคม พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ต่อการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนใน จ.นครราชสีมา รองรับการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit หรือ Tramway) เฟสแรกเปิดใช้ปี 2566 พร้อมให้บริการประชาชนและนักเดินทางในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เมืองหลวงประตูสู่ภาคอีสาน และรองรับปลายทางรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน

นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมตระหนักถึงความสำคัญของการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน กำหนดให้การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นนโยบายสำคัญที่ทุกหน่วยงานในสังกัดจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจัง เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ พร้อมจัดบริการและอำนวยความสะดวกทุกโหมดการเดินทาง
ของประชาชนอย่างเพียงพอและปลอดภัย ผ่านการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการของทุกหน่วยในสังกัด
กระทรวงคมนาคมในระบบขนส่งทุกรูปแบบ การเดินทางที่ต้องเชื่อมต่อกันเพื่อความสะดวกและปลอดภัยสูงสุด
ของประชาชน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทุกพื้นที่ทั่วไทย ทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ควบคู่กับการควบคุม กำกับ ดูแล และอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ภายใต้นโยบาย One Transport ,One Family แนวคิด "ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด" และ "มอเตอร์ไซด์ เปิดไฟใส่หมวกกันน็อค"


จ.นครราชสีมา "ประตูสู่อีสาน ดินแดนเมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน" เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศ มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ เป็นประตูสู่อีสาน จุดเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อีสานเหนือและอีสานใต้ แต่บริบทและวิถีชีวิตของสังคมเมืองมีการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวอย่างรวดเร็ว เกิดความแออัดของเมือง จนส่งผลให้ความน่าอยู่ของเมืองลดลง ปัญหาการจราจรที่ติดขัด เนื่องจากจำนวนรถที่มากกว่าพื้นที่ถนน มีความล่าช้าในการเดินทาง เนื่องจากระบบขนส่งสาธารณะขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ทําให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนงบประมาณและการลงทุนอย่างมหาศาล ซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน จนกระทั่งปัจจุบัน กระทรวงคมนาคมได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งใน จ.นครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เสริมสร้างศักยภาพให้เป็นเมืองที่มีความพร้อมในการเชื่อมต่อสู่พื้นที่ภาคอีสานทั้งหมด และเป็นพื้นที่รองรับรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเร่งรัดให้มีการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้ารางเบา จ.นครราชสีมา สายแรก เพื่อให้สามารถเปิดบริการได้ในปี 2566
นายสราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2561 ได้รับทราบผลการดำเนินโครงการจัดทำแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา โดย สนข. ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นระบบรถไฟฟ้า Light Rail Transit หรือ Tramway มี 3 เส้นทางหลัก ประกอบด้วย สายสีเขียว มีจำนวนสถานีทั้งหมด 20 สถานี ระยะทาง 11.17 กิโลเมตร มูลค่าการลงทุน 8,400 ล้านบาท, สายสีส้ม มีจำนวนสถานีทั้งหมด 17 สถานี ระยะทาง 9.81 กิโลเมตร มูลค่าการลงทุน 5,200 ล้านบาท และสายสีม่วง มีจำนวนสถานีทั้งหมด 9 สถานี ระยะทาง 7.14 กิโลเมตร มูลค่าการลงทุน 4,800 ล้านบาท รวมระยะทาง 28.12 กิโลเมตร ส่วนต่อขยายมี 3 เส้นทาง ประกอบด้วย สีเขียว สีส้ม และสีม่วง รวมสถานีทั้งหมด 20 สถานี ระยะทางรวม 21.97 กิโลเมตร มูลค่าการลงทุนส่วนต่อขยาย 3 เส้นทาง จำนวน 14,200 ล้านบาท รวมมูลค่าการลงทุนทั้งโครงการทั้งสิ้น 32,600 ล้านบาท ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ โดยมีสายสีเขียวเป็นโครงการนำร่อง เส้นทางเริ่มจากตลาดเซฟวัน–ถนนมุขมนตรี–สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ ระยะทาง 11.17 กิโลเมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการออกพระราชกฤษฎีกาให้อำนาจ รฟม. ในการดำเนินโครงการใน จ.นครราชสีมา ต่อไป

ในวันศุกร์ที่ 21 ธ.ค. 2561 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ต่อการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนใน จ.นครราชสีมา ขึ้น ณ บริเวณลานด้านหน้าอนุสวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) โดยมีผู้บริหาร สนข.จังหวัดนครรราชสีมา ส่วนราชการ ส่วนงานท้องถิ่น ดารานักแสดงพร้อมประชาชนชาว จ.นครราชสีมา เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ต่อการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนชาว จ.นครราชสีมา หันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้ยานพาหนะส่วนตัว รวมทั้งให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ด้วย

 

เพิ่มเพื่อนฐานเศรษฐกิจ สนข. รถไฟความเร็วสูง เศรษฐกิจภูมิภาค รถไฟฟ้ารางเบา นครราชสีมา Thansettakij