กรมวิชาการเกษตรพร้อมเป็นศูนย์เครือข่ายสนับสนุน 882 ศพก.

4 March 2016


นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 882  ศูนย์ ซึ่งตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นศูนย์ฯที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้านการเกษตร โดย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าไปดำเนินการและบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “การลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร” ภายใต้ศูนย์ฯ ดังกล่าวนั้น ขณะนี้ 822  ศูนย์ฯ ดังกล่าวมีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์ฯ ต้นแบบที่จะให้เกษตรกรเข้าไปเรียนรู้แบบครบวงจร ทั้งนี้ แต่ละศูนย์ฯ จะกำหนดเกษตรกรและชนิดพืชในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันออกไป

ในส่วนของกรมวิชาการเกษตร ตนได้สั่งการให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรประจำจังหวัด (ศวพ.) ลงพื้นที่ 882 ศูนย์เพื่อให้ความรู้ในการพัฒนาการผลิตพืช ซึ่ง ศวพ.จะเป็นศูนย์เครือข่ายเพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้กับเกษตรกร ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญประจำเขตที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน รวมทั้งสร้างระบบและกรอบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อน

ไม่ว่าจะเป็น ชุดความรู้ในการเป็นวิทยากรหลักสูตรต่าง ๆ เอกสารคำแนะนำทางวิชาการ คำแนะนำเฉพาะด้าน เช่น การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ถูกต้องและเหมาะสม การปลูกพืชหลังนาหรือพืชหมุนเวียน เป็นต้น รวมทั้ง เอกสารข้อมูลเตือนภัยการเกษตรล่วงหน้า ซึ่งจะออกเตือนภัยทุกสัปดาห์ และประการสำคัญ จัดให้มีระบบการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง และการรายงานผลอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวสรุปว่า สำหรับการประเมินผลเพื่อวัดความสำเร็จนั้น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรในแต่ละจังหวัดจะต้องเป็นผู้ชี้แจงให้กับ Single Command ได้ทราบ หลังจากที่ได้ลงพื้นที่พบปะกับเกษตรกรแล้ว ว่าในแต่ละศูนย์ฯ นั้นมีจุดอ่อนเรื่องใดบ้าง ควรปรับปรุงสิ่งใดให้เป็นจุดแข็ง สิ่งที่เกษตรกรปฏิบัติอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่ และควรทำสิ่งใดเพิ่มเติม เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้อย่างครบถ้วน และนำไปใช้ได้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป

 


กรมวิชาการเกษตร สมชาย ชาญณรงค์กุล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ลดต้นทุน