เอ็มเอฟซีขายกองทุนเปิด MK6S32 คาดผลตอบแทน 1.90%ต่อปี

2 March 2016


 

เอ็มเอฟซี ส่งกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี กาญจนทรัพย์ 6 ซีรี่ส์ 32 หรือ MK6S32 อายุโครงการประมาณ 6 เดือน เป็นกองทุนตราสารหนี้ ลงทุนในภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ  มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน หลังครบอายุจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติพร้อมโอนไปยังกองทุนเปิด MM-GOV เพื่อต่อยอดการลงทุน

นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็มเอฟซีเปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี กาญจนทรัพย์ 6 ซีรี่ส์ 32  เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ คาดโอกาสรับผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายร้อยละ 1.90  ต่อปี โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งชาติ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารต่างประเทศ และตราสารหนี้เอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (ไม่ต่ำกว่า BBB-)

ตัวอย่างตราสารที่คาดว่ากองทุนจะลงทุนดังนี้ เงินฝากประจำของธนาคาร Turkiye Garanti Bankasi A.S. (ตุรกี)  ร้อยละ 24.10 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับร้อยละ 0.58 ต่อปี  ตราสารหนี้ระยะสั้นของ Turkiye Is Bankasi A.S. ธนาคารพาณิชย์ของตุรกีร้อยละ 24 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับร้อยละ 0.50 ต่อปี ตั๋วแลกเงินของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) และตั๋วแลกเงินของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 40 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับร้อยละ 0.84 ต่อปี และเงินฝากประจำของ Union National Bank (UNB)  ร้อยละ 11.90 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับร้อยละ 0.19 ต่อปี ทั้งนี้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนหรือเพิ่มเติม โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่า BBB-

ประมาณการผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนร้อยละ 2.11 ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุนร้อยละ 0.21  และประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายร้อยละ 1.90 ต่อปี หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป  บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว

กองทุนเปิด MK6S32 เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศได้ โดยลงทุนได้ในระยะเวลาปานกลาง และผลตอบแทนไม่ต้องเสียภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา

 

สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 10,000 บาท


ประภา ปูรณโชติ ตราสารหนี้ พันธบัตรรัฐบาล กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี