KTBST ยัน บอร์ดไม่พบผู้บริหารทำผิดปกติ

8 November 2018


บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) หรือ KTBST ได้ออกหนังสือชี้แจงว่า หน่วยงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเชิงลึก กรณีที่มีการพาดพิงความไม่โปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการของบริษัทให้รับทราบแล้ว  ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่า "ไม่พบการกระทำใดๆ ที่ผิดปกติไปจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัทตามที่บริษัทและผู้บริหาร ระดับสูงถูกพาดพิง"  


บล.เคทีบี (ประเทศไทย) KTBST