ภูเก็ตทุ่ม 40 ล้านคุมเข้มความปลอดภัย จ้างไลฟ์การ์ดดูแลนักท่องเที่ยว12ชายหาด

8 November 2018


7 อบต.ภูเก็ตยกระดับความปลอดภัยชายหาด ตั้งงบเกือบ 40 ล้านบาท จ้างไลฟ์การ์ดดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 12 หาดทั่วเกาะโดยปฏิบัติงานทุกวัน

นาย ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เผยว่าในปี 2562 จังหวัดภูเก็ตได้ให้ความสำคัญในการดำเนินโครงการรักษาความปลอดภัยชายหาด (Life Guard) อย่างต่อเนื่องโดยมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7 แห่ง ได้ดำเนินการ จัดจ้างเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ด เพื่อ ดูแลความปลอดภัยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและที่อาจประสบเหตุขณะลงเล่นน้ำบริเวณชายหาดต่างๆ ทั้ง 12 ชายหาดทุกวัน โดยจะเริ่มดำเนินการตามปีงบประมาณ 2562 ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน38,654,000 ล้านบาท ประกอบด้วย1.องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ดูแลหาดในทอนและหาดในยาง ตั้งงบประมาณ2,500,000 บาท เพื่อจัดจ้างไลฟ์การ์ดจำนวน 12 คน 2.องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ดูแลหาดสุรินทร์และหาดบางเทา ตั้งงบประมาณ 3,580,000 บาท 3.องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาดูแลหาดกมลาและหาดแหลมสิงห์ ตั้งงบ 3,400,000 บาท จ้างพนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน 7 คน และในเดือนพฤศจิกายนนี้จะตั้งงบเพิ่มอีก 2,300,000 บาท เพื่อให้มีการจัดจ้างพนักงานไลฟ์การ์ด 12 คน ปฏิบัติหน้าที่ที่ชายหาดกมลา 10 คนและอีก 2 คนไปประจำที่หาดแหลมสิงห์

4.องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวดูแลหาดไม้ขาว ตั้งงบ 2 ล้านบาท จ้างไลฟ์การ์ดจำนวน 8 คน 5.เทศบาลตำบลราไวย์ดูแลหาดในหานและหาดยะนุ้ย ตั้งงบประมาณ 5,456,600 บาท จ้างพนักงานไลฟ์การ์ด 15 คน 6.เทศบาลตำบลกะรนดูแลหาดกะตะและหาดกะรน ตั้งงบประมาณ 11,110,000 บาท จ้างไลฟ์การ์ด จำนวน 35 คนและจัดซื้อเรือจำนวน 6 ลำ ส่วนเทศบาลตำบลกะรนได้ดำเนินการจัดจ้างพนักงานไลฟ์การ์ดแบบเฉพาะเจาะจงจำนวน 26 คนเป็นเงิน 370,000 บาท เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่หาดกะตะและหาดกะรน7. เทศบาลเมืองป่าตอง ดูแลหาดป่าตอง ตั้งงบประมาณ 10 ล้านบาท จัดจ้างพนักงานไลฟ์การ์ดจำนวน 26 คน ดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้มีพนักงานไลฟ์การ์ดทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวกระจายในพื้นที่ 9 จุดของชายหาดป่าตอง

นอกจากนี้ ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตยังได้ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ในปี 2562 จัดสรรงบประมาณ จำนวน 997,400 บาท เพื่อดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานไลฟ์การ์ด ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 80 คน
รวมทั้งสิ้นเป้าหมาย 320 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้พนักงานไลฟ์การ์ดได้มีความรู้ความสามารถได้ฝึกด้านทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ. 


ภูเก็ต นักท่องเที่ยว ไลฟ์การ์ด นักท่องเท่ี่ยวจีน ภูเก็ต ชายหาด อบต