กปภ. เฮ! โครงการ DSM ช่วยประหยัดการใช้นำ้ได้กว่า 80%

5 November 2018


กปภ. เฮ! โครงการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ได้ผลเกินคาด สามารถประหยัดการใช้น้ำได้สูงสุดถึง 84.19%

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า กปภ. ดำเนินโครงการการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand-Side Management หรือ DSM) ปีที่ 3 โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการใช้น้ำมาก จำนวน 20 แห่งทั่วประเทศ โดยผลสรุปหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการ พบว่า มีหน่วยงานที่สามารถประหยัดการใช้น้ำได้สูงสุดถึง 84.19% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของโครงการได้เป็นอย่างดี

น้ำเป็นทรัพยากรสำคัญที่มีอยู่อย่างจำกัด ที่ทุกคนต้องใช้ในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน การทำให้มีน้ำใช้ไปได้อย่างยืนยาวและไม่ขาดแคลน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก ๆ ภาคส่วน ในการใช้น้ำอย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด กปภ. จึงจัดโครงการการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าขึ้น
โดยในปี 2561 ได้จัดโครงการภายใต้ชื่อ DSM Best Practice โดยการขยายพื้นที่ดำเนินการ เพื่อทำการศึกษา Best Practice DSM เพื่อทำให้วิธีการประหยัดน้ำออกมาอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า สำรวจอุปกรณ์ท่อประปาภายใน ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน้ำ และมีการเก็บข้อมูลสถิติก่อน-หลังดำเนินกิจกรรม ผ่านการสร้างต้นแบบการประหยัดน้ำจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการใช้น้ำมาก โดยในปี 2561 มีหน่วยงานที่ยินดีเข้าร่วมโครงการจำนวน 20 แห่งทั่วประเทศ ผลสรุปการดำเนินงานของโครงการ ปรากฏว่า หน่วยงานสามารถประหยัดการใช้น้ำได้รวม 10,588 ลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวม 233,334 บาท นอกจากนี้ กปภ. ยังได้รวบรวมข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กับหน่วยงานทั้ง 20 แห่ง นำไปปรับใช้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า จากผลความสำเร็จนี้ จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนนำวิธีการประหยัดน้ำและหลักการ 3R ได้แก่ Reduce (ลดการใช้น้ำ) Reused (นำน้ำมาใช้ซ้ำ) Recycle (นำน้ำมาใช้หมุนเวียน) ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และหมั่นตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ไม่มีท่อแตกชำรุด อันเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ เพียงเท่านี้ก็จะสามารถช่วยให้มีทรัพยากรน้ำใช้ไปได้อีกยาวนานฐานเศรษฐกิจ ประหยัดน้ำ กปภ. น้ำ Thansettakij การค้า-การลงทุน DSM