กรมวิชาการเกษตรยัน! ไม่พบ "โรคใบด่าง" ระบาดในไทย

1 November 2018


กรมวิชาการเกษตรเช็ก "โรคใบด่างมันสำปะหลัง" ยัน! ยังไม่พบในประเทศไทย เอกซเรย์พื้นที่ปลูกมันฯ กว่าล้านไร่ พบอาการต้องสงสัยคล้ายใบด่างแค่ 65 ต้น สั่งทำลายไว้ก่อน ป้องกันการระบาด ตามหน้าที่องค์กรอารักขาพืชแห่งชาติของประเทศ

ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ชี้แจงสถานการณ์เฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส Sri Lankan Cassava Mosaic Virus (SLCMV) ที่พบการระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน ว่า จากการที่กรมวิชาการเกษตรร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและอาสาสมัครเกษตร ดำเนินการสำรวจพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ ซึ่งมีจำนวน 8.9 ล้านไร่ โดยได้สำรวจไปแล้ว 1.87 ล้านไร่ ขอยืนยันว่า ยังไม่พบโรคใบด่างมันสำปะหลังเข้ามาระบาดในประเทศไทย
แต่พบต้นมันสำปะหลังที่มีอาการใบด่างคล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลัง จำนวน 65 ต้นเท่านั้น ดังนั้น กรมวิชาการเกษตร ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังพืชปลูก รายงานการระบาด การแพร่กระจายของศัตรูพืช และการควบคุมศัตรูพืชเหล่านั้น รวมทั้งตรวจสอบสินค้าที่เป็นพืชและผลิตผลพืชต่าง ๆ ที่มีการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของศัตรูพืชต่าง ๆ ได้สั่งทำลายต้นมันสำปะหลังที่มีอาการคล้ายโรคใบด่างทั้งหมดดังกล่าว ด้วยการถอนทำลายและฝังกลบ เพื่อป้องกันไม่ให้โรคใบด่างมันสำปะหลังเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย
"ขอยืนยันว่า ปัจจุบันยังไม่พบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังที่เกิดจากเชื้อไวรัส SLCMV ในประเทศไทย พบเพียงต้นมันสำปะหลังมีอาการคล้ายโรคใบด่างเท่านั้น ซึ่งได้ดำเนินการถอนทำลายและฝังกลบเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากโรคใบด่างมันสำปะหลังเป็นโรคร้ายแรงที่ทำลายผลผลิตจนไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ ซึ่งหากไม่ป้องกันไว้ก่อน อาจทำให้โรคดังกล่าวเข้ามาระบาดสร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมมันสำปะหลังในประเทศที่มูลค่านับแสนล้านบาทได้ ดังนั้น จึงขอให้เกษตรกรตื่นตัวและเฝ้าระวังการระบาดของโรค ด้วยการสำรวจพื้นที่ปลูกอย่างสม่ำเสมอ และหากพบต้นมันสำปะหลังมีอาการผิดปกติคล้ายเป็นโรคใบด่าง ขอให้แจ้งสายด่วนเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง โทร. 0-2579-8516 หรือ 061-415-2517" อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว
ฐานเศรษฐกิจ กรมวิชาการเกษตร มันสำปะหลัง อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เกษตร โรคใบด่าง การเกษตร Thansettakij ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ โรคใบด่างมันสำปะหลัง