บี.กริมเพาเวอร์ "ปลูกป่าตามรอยพ่อ สานต่อพระราชดำริ"

2 November 2018จากปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ ที่อยู่ในขั้นวิกฤติ แนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การป้องกันและรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลือให้คงอยู่ พร้อมฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรม ต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน สำหรับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้โดยการปลูกป่า ไม่ว่าจะเป็น ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หรือ ในพื้นที่สาธารณะเขตชุมชนท้องถิ่น

โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการชดเชยพื้นที่ป่า ตลอดจนเป็นการปลูกป่า แนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้จัดโครงการ "อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ" ขึ้น เพื่อส่งเสริมโครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าบางละมุง (เขาไผ่) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อปลูกฝังแนวความคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับพนักงาน คณะครู นักเรียน และชุมชน

"เชิดชาย ยิ่วเหล็ก" กรรมการผู้จัดการ กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ในนิคมอมตะนคร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เข้าสู่ปีที่ 9 และยังดำเนินการต่อเนื่อง ที่ผ่านมามีการปลูกต้นไม้ไปแล้วประมาณ 18,000 ต้น โดยในปีนี้มีหลาย ๆ หน่วยงานเข้าร่วมกันอย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้, กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14, เทศบาลตำบลหนองไม้แดง, เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ, เทศบาลตำบลโป่ง, นักเรียนโรงเรียนวัดโป่ง, นักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร, นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา และพนักงาน พร้อมผู้บริหารจากกลุ่มโรงไฟฟ้า บี.กริม เพาเวอร์ จำนวน 350 คน ร่วมกันปลูกป่าจำนวน 2,000 ต้น โดยมีกล้าไม้มากกว่า 8 ชนิด ได้แก่ ยางนา พะยอม มะฮอกกานี มะขวิด ชมวงศ์ ตะเคียน ประดู่ป่า และพะยุง ซึ่งพันธ์กล้าไม้เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้
"การที่ป่าไม้ของประเทศจะเติบโตและคงอยู่อย่างยั่งยืน หัวใจสำคัญ คือ ความร่วมมือ ร่วมใจ ของทุกภาคส่วน ที่จะร่วมผนึกกำลังร่วมกันดูแลพิทักษ์รักษาพื้นที่ป่าที่ปลูก โดยการดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน"

และเพื่อเป็นการดำเนินการตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการรักษาพื้นที่ป่าไม้ของไทยที่ถูกทำลายไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน บริษัทได้ริเริ่มโครงการอนุรักษ์ป่า โดยร่วมกับสมาชิกในชุมชนและนักเรียนนักศึกษาในท้องที่ ในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ ยังมีการบริจาคเงินทุนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนต่าง ๆ ของชุมชน โดยเฉพาะการสนับสนุนความต้องการเงินทุนสำหรับโรงเรียน เพื่อนำไปใช้ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ใช้เป็นทุนการศึกษา ซื้อเตาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ ซ่อมแซมห้องสมุด นอกจากนี้ บริษัทยังให้การสนับสนุนเงินทุนให้แก่กองทุนพัฒนาชุมชน ซึ่งทุกกิจกรรมของบริษัทเป็นไปเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของครัวเรือนในชุมชนรอบข้างให้ดีขึ้น

หน้า 28 ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3414 วันที่  1 - 3 พฤศจิกายน 2561CSR ฐานเศรษฐกิจ พระราชดำริ ตามรอยพ่อ ปลูกป่า Thansettakij ปลูกป่าตามรอยพ่อ สานต่อพระราชดำริ โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ บี.กริมเพาเวอร์