แต่งตั้ง 'สมพงษ์ ปรีเปรม' เป็นผู้ว่าการ กฟภ.คนที่ 14

24 October 2018


วันนี้ (24 ตุลาคม 2561) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งนายสมพงษ์ ปรีเปรม ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) คนที่ 14 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561

นายสมพงษ์ ปรีเปรม สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างๆ อาทิ
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Executive MBA)
- วุฒิบัตร วิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 60 (วทบ.60)
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59

ด้านการทำงาน
- ปี 2558 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและปฏิบัติหน้าที่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ปี 2559 ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
- ปี 2560 รองผู้ว่าการ วางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า

หน้าที่พิเศษ
1. กรรมการบริหาร IEEE PES Chapter Thailand ปี 2553 - ปัจจุบัน
2. ผู้อำนวยการโครงการ Micro Grid แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3. ผู้อำนวยการโครงการไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
4. ประธานคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5. ประธานคณะทำงานศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย
6. คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


คณะรัฐมนตรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่งตั้ง กฟภ. ผู้ว่าการ สมพงษ์ ปรีเปรม