AI ตัวเแปรสร้างความยั่งยืนโลกอนาคต

11 October 2018


ขณะที่ เทคโนโลยีปัญหาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) กำลังถูกจับตาในฐานะ Game Changer ที่จะเข้ามาสร้างความยั่งยืนต่อโลกอนาคต ในเวที Global Business Dialogue 2018 โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และกระทรวงการต่างประเทศ ได้นำเสนอผลวิจัย AI ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญ และจะเป็น Game Changer โดยเฉพาะด้าน Smart City, Smart Agriculture และ Decentralize ระบบการจัดการต่าง ๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

จากโจทย์หลักของเวทีปีนี้ หัวข้อ Innovating the Sustainable Future เป็นการรวบรวมแนวทางในการนำวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามามีส่วนร่วมสร้างสรรค์โลกให้ยั่งยืน และก้าวสู่ Sustainable Development Goals (SDGs)
"กุลวัลย์ สุพรสุนทรฎ"
 ผู้จัดการด้าน Sustainability และ Climate Change บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด กล่าวว่า หัวข้อ AI for Sustainability ของ PwC สามารถนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ โดยเฉพาะ AI เข้ามาแก้ปัญหา เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับโลกในอนาคต

ในผลการวิจัยดังกล่าวได้แตกประเด็นปัญหาของโลก ที่สามารถนำ AI เข้ามาแก้ปัญหาออกเป็น 6 ข้อ ได้แก่
Climate Change
 หลายประเทศมีการนำ AI เข้ามาทำ Smart Transportation เช่น ประเทศนอร์เวย์กำลังผลักดันให้มีการใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยการนำ AI มาคาดการณ์ระบบพลังงาน ว่า มีปริมาณการใช้เท่าไหร่ หรือ Google ใช้ระบบ GPS เข้ามาวิเคราะห์ความหนาแน่นทางจราจร เพื่อแนะนำเส้นทางที่ช่วยลดระยะเวลาเดินทาง รวมถึงการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนที่จะตก เพื่อภาครัฐจะได้เตรียมพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงที

Biodiversity and Conservation จากการวิจัยหลายแห่ง พบว่า ไม่กี่ร้อยปีมานี้ พืชพันธุ์และสัตว์บางประเภทสูญพันธุ์ไปจากโลก AI จะถูกนำมามอนิเตอร์ผลกระทบที่เกิดจาก Climate Change อาทิ ภัยแล้ง และไฟป่า

Healthy Oceans จำนวนถุงพลาสติกที่ถูกทิ้งลงแหล่งน้ำและทะเล ทำให้สัตว์ทะเลต้องทนทุกข์ทรมานและตายจากการกินพลาสติกเข้าไป ประกอบกับ "โลกร้อน" ส่งผลให้สารเคมีในทะเลเปลี่ยนไป เกิดความไม่สมดุลทางธรรมชาติ ที่ผ่านมา นาซ่าใช้เทคโนโลยีดาวเทียมมาช่วยในการพยากรณ์แพลงตอน หรือ ชีววิทยาทางทะเล ว่า มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และยังใช้ AI ในการมอนิเตอร์ลักษณะ Global Fishing Watch ว่า จุดไหนมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทำประมงแบบไม่ยั่งยืน เพื่อช่วยแก้ปัญหาการประมงเกินกว่ากำลังทะเลจะทดแทนได้ (Over Fishing)
Water Security 
ที่ผ่านมาเกิดความไม่สมดุลของน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ บางแห่งเกิดอุทกภัย บางแห่งเกิดภัยแล้ง ดังนั้น AI จะเป็นตัวช่วยพยากรณ์การไหลของน้ำ (Water Flow) วิเคราะห์ปริมาณน้ำจืดในแหล่งที่ต้องใช้ในการผลิตน้ำ หรือแม้แต่การสร้างโซลูชั่นให้กับอุตสาหกรรมผลิตน้ำประปา ในการวิเคราะห์ว่า ควรจะปล่อยน้ำขนาดไหน อย่างไรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

Clean Air เมืองใหญ่กำลังเผชิญกับปัญหามลพิษทางอากาศ ที่ผ่านมามีการจับมือกันระหว่างไอบีเอ็ม, ไมโครซอฟท์ และแอร์วิชวล ในกรุงปักกิ่ง ด้วยการนำ AI มาทำ Early Warning ฝุ่นละอองในอากาศ ผ่านแอพพลิเคชัน วัดคุณภาพของอากาศ รวมถึงวิเคราะห์สาเหตุข้อมูลมลพิษในอากาศที่สูงขึ้น หรือ ลดลง ว่ามีสาเหตุมาจากอะไร

Water and Disaster Resilience จากการวิจัยพบว่า โลกเรามีความถี่ในการเกิดภัยพิบัติภัยธรรมชาติเพิ่มขึ้น 3 เท่าจากปีที่ผ่านมา ในอินโดนีเซียเริ่มมีการนำ AI ผ่านระบบเปิด (Open Source) เพื่อพยากรณ์ความเป็นไป หรือ โอกาสที่จะเกิดน้ำท่วม นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างในภาคการเกษตรที่ใช้ AI พยากรณ์อากาศ หากฝนตกก็ไม่ต้องรดน้ำ เพื่อลดต้นทุนและทรัพยากร

ภายในปี 2020-2030 ทุกคนจะเห็นภาพที่ชัดขึ้นว่า AI จะกลายเป็น Game Changer โดยเฉพาะในภาคของการสร้าง Smart City, Smart Agriculture และ Decentralize ระบบการจัดการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างมีเอกเทศและแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น
ปีที่ผ่านมา PwC ยังได้ทำการสอบถามผู้บริหารทั่วโลก พบว่า 54% ยอมรับว่า มีการตัดสินใจลงทุนพัฒนา AI มากขึ้นกว่าปี 2016 นั่นหมายความว่า ภาคธุรกิจเริ่มมอง AI เป็นโอกาสทางธุรกิจในการสร้างคุณค่าให้กับองค์กร และทำให้เกิดผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ในขณะเดียวกัน AI ยังมีความท้าทายรออยู่ข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็น ความเสี่ยงเชิงสังคม ที่อาจจะก่อให้เกิดความแตกแยก คนตกงาน ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องสื่อสารและมีแผนรองรับที่ดี รวมถึงด้านจริยธรรม ที่มีหลายคนนำเสนอว่าควรฝังจุดตัดทางจริยธรรมเข้าไปใน AI และความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งควรเพิ่มความเข้มข้นให้มากขึ้น และต้องทำให้เกิดความโปร่งใส พร้อมตรียมแผนสำหรับการแก้ปัญหาหากเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ขึ้น

"เพราะการใช้เทคโนโลยีที่ดี นอกจากจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาแล้ว ยังต้องช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และก่อให้เกิดความยั่งยืนในสังคมอย่างแท้จริง"

สำหรับในมุมของเมืองขนาดใหญ่อย่าง "กรุงเทพมหานคร" "ดร.ศุภชัย ตันติคมน์" อดีตที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า AI สามารถนำมาใช้ในการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาเมืองใหญ่ของกรุงเทพมหานครในหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้เป็น Smart Sustainable City อาทิ ปัญหาการจราจร ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาด้านการจัดการพลังงาน และปัญหามลพิษทางอากาศและขยะ เป็นต้น

หน้า 26-27 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3408 วันที่ 11-13 ตุลาคม 2561ฐานเศรษฐกิจ Climate Change ความยั่งยืน เอไอ AI โลกอนาคต Thansettakij Game Changer Early Warning กุลวัลย์ สุพรสุนทรฎ