กฟภ.-เอสซีจี ร่วมทำ MOU ส่งเสริมพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

8 October 2018


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในกลุ่มอุตสาหกรรม

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. นายมงคล เฮงโรจนโสภณ Vice President-Olefins and Operations ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในกลุ่มอุตสาหกรรม (Alternative Energy Management in Industrial Segment) ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ชั้น 23 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัฒนาด้านพลังงานทดแทนตามนโยบาย PEA 4.0 สอดคล้องกับนโยรัฐบาลและนโยบายพลังงานของประเทศ ทั้งในรูปแบบการส่งเสริม สนับสนุนและลงทุน ด้านพลังงานทดแทน ทั้งในภาคครัวเรือนและกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม โดยร่วมมือกับบริษัท อาร์ไอแอล 1996 จำกัดในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ดำเนินโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อสร้างต้นแบบและนำร่องการบริหารจัดการพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานหรือ Energy Storage System และการนำระบบ PEA Digital Platform มาใช้บริหารจัดการพลังงานในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยศึกษาต่อยอดจากนวัตกรรม PEA Solar Hero ซึ่งเป็น Application ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดค้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่สนใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย

เมื่อดำเนินโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะทำให้ประเทศไทยมีต้นแบบระบบ Digital Platform รองรับการดำเนินงานด้านธุรกิจพลังงานในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมให้กับภาครัฐและเอกชน มีระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ทันสมัย สะดวก ปลอดภัย คุ้มค่าและยั่งยืนเอสซีจี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค SCG กฟภ. บันทึกข้อตกลง ลงนาม