ป.ป.ช.พะเยา ฟัน 'นายกอบจ.พะเยา-พวก' ทุจริตจัดซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

3 October 2018


นางสาวลัดดา เดือนสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ลงนามในหนังสือด่วน เมื่อวันที่(ไม่ชัดเจน) ก.ย.2561 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นำเรียนถึง นายเจนพนากรณ์ ฟูแสง พร้อมอ้างถึง หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำ จ.พะเยา ลับ ด่วน ที่ ปช. 0037/0521 ลงวันที่ 30 ส.ค.2560 ระบุว่า

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งให้ท่านทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน เพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงว่า ท่านกับพวก ประกอบด้วย นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายอดุลย์ วงศ์ช่างเงิน ผู้อำนวยการกองช่าง นายยงยุทธ ทองคำเกิด นักบริหารงานช่าง และนายนำชัย สิทธิ นักบริหารงานช่าง ได้กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีร่วมกันทุจริตในการจัดซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 129 ท่อน งบประมาณ 241,800 บาท ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้รับไว้พิจารณาและดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง โดยมอบหมายคณะอนุกรรมการไต่ส่วน ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมทั้งจัดทำสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงเสนอต่อคณะกรรมการการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณา
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว มีมติว่า การกระทำของท่าน มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสาร รับเอกสาร หรือกรอกข้อความลงในเอกสาร กระทำรับรองเป็นหลักฐานว่า ตนได้กระทำอย่างใดขึ้น หรือว่าการอย่างใด ได้กระทำต่อตนอันเป็นความเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162 (1) (4)

และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่ง หรือ หน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุรจริต ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2555 มาตรา 123/1 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561มาตรา 192

และมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 6 วรรคสอง


ปปช. อบจ.พะเยา