การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแถลงข่าวงาน IEEE PES Dinner Talk 2018

2 October 2018


วันนี้ (วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น.) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) Chairman, IEEE Power & Energy Society - Thailand  เป็นประธานในงานแถลงข่าว IEEE PES Dinner Talk 2018 หัวข้อ “Disruptive Technology for Thailand Grid and Energy Supplies of the Future พลิกโฉมธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานในอนาคต “ ณ สำนักงานใหญ่ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดงาน IEEE PES Dinner Talk 2018 หัวข้อ “Disruptive Technology for Thailand Grid and Energy Supplies of the Future : พลิกโฉมธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานในอนาคต” ด้วยตระหนักถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การพัฒนาไฟฟ้าและพลังงานในประเทศไทยต้องปรับตัว เพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่กำลังเข้ามาหรือ Disruptive Technology ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานเปลี่ยนแปลงไป

สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คือ การผลิตไฟฟ้ารูปแบบเดิมจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ผ่านระบบส่งและจำหน่ายไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า จะถูกแทนที่ด้วยการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานแบบกระจายตัว (Distributed Energy Resources :  DERs) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แหล่งพลังงานทดแทนต่างๆ อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวลและชีวภาพและพลังงานจากขยะที่มีศักยภาพในพื้นที่และอยู่ใกล้กับผู้ใช้ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น

ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีการบริหารจัดการพลังงานและการควบคุมสั่งการระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและมีความอัจฉริยะเพิ่มมากขึ้น หรือการพัฒนาระบบ Smart Grid เพื่อรองรับรูปแบบการผลิต ส่งและจำหน่ายไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไป

การจัดงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงานและแสดงปาฐกถาหัวข้อ “นโยบายและทิศทางพลังงานไทย”

ภายในงานมีการเสวนา หัวข้อ “Disruptive Technology for Thailand Grid and Energy Supplies of the Future : พลิกโฉมธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานในอนาคต” ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

- ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

- ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

- ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

- ดำเนินรายการช่วงเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ดำเนินรายการโดย ดร.อริสรา กำธรเจริญ ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร

 

 


กฟภ. แถลงข่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาต IEEE PES Dinner Talk 2018