ช่อง 3 รับรางวัล “Thailand's Top Corporate Brand Value 2018”

29 September 2018


บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 33 HD, ช่อง 28 SD และ ช่อง 13 Family ขึ้นรับรางวัลเกียรติยศ Thailand's Top Corporate Brand Value 2018 ในฐานะผู้นำองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในหมวดธุรกิจสื่อสารและสิ่งพิมพ์ ซึ่งมีมูลค่าถึง 42,827 ล้านบาท ในงาน ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2018 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก โดยมี นายประชุม มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับรางวัลในครั้งนี้

รางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Value มาจากการทำงานร่วมกันของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อทำการประเมินมูลค่าของแบรนด์ด้วยวิธีการที่เรียกว่า CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) โดยนำผลการปฏิบัติงานทางด้าน การตลาด การเงิน และการบัญชีขององค์กร ซึ่งเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ มาประเมินร่วมกันในวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative) เพื่อให้ผลที่ออกมามีความเที่ยงตรงที่สุดในการหามูลค่าของแบรนด์ การมอบรางวัลนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2555 และได้ทำการมอบรางวัลอย่างต่อเนื่องมาตลอด และในปีนี้เป็นปีที่ 7 ซึ่งมีความพิเศษมากขึ้นเพราะได้ทำการขยายการมอบรางวัลไปยังประเทศในแถบอาเซียนอีกด้วย ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และ เวียดนาม

 


โดยรางวัลนี้มีการมอบให้กับองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดในแต่ละประเภทธุรกิจ รวม 15 ประเภท อาทิเช่น ธุรกิจอาหาร, การเงิน, การธนาคาร, ประกันภัย, การก่อสร้าง, พลังงาน เป็นต้น ซึ่งช่อง 3 ถือเป็น 1 ใน 15 บริษัทชั้นนำที่ตบเท้าขึ้นรับรางวัลเกียรติยศครั้งนี้ ประเภทธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์ หลังจากที่เคยได้รับรางวัลมาก่อนในปี 2556
รางวัลที่ได้รับถือเป็นแรงผลักดันให้ผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจในภูมิภาคเกิดความตื่นตัวที่จะปรับการบริหารและขับเคลื่อนในการสร้างคุณค่าแบรนด์ขององค์กร ซึ่งต้องให้ความสำคัญทั้งในด้านการตลาด การเงิน และ การบัญชี เพราะการที่แบรนด์มีมูลค่าที่สูง ก็จะมีส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จขององค์กรนั้น ๆ ในระยาวอย่างยั่งยืนช่อง3 บีอีซี เวิลด์