ปลัด สธ. ยึดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุข

22 September 2018


ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ ชี้แจงแนวทางการบริหารงานปีงบประมาณ 2562 ยึดแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ร่วมขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร MOPH และใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ได้ชี้แจงแนวทางการบริหารงานปีงบประมาณ 2562 ว่า แนวทางการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ยังคงยึดแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) โดยขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร MOPH และมีวิสัยทัศน์กระทรวงสาธารณสุข “เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี” ภายใต้พันธกิจ “พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”

โดยจะเร่งรัดการทำงานใน 5 ประเด็น ที่ได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ 1. การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ที่เน้นกระบวนการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในระดับอำเภอเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน คลินิกหมอครอบครัวและรพ.สต.ติดดาว เน้นการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ และพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้มีความเหมาะสม 2. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ต้องเร่งขับเคลื่อนเพื่อลดการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 3. การควบคุมป้องกันวัณโรค เพื่อลดปัญหาให้หมดไปจากประเทศไทย 4.การปฏิรูปกำลังคนด้านสุขภาพ บูรณาการข้อมูลบุคลากรให้เห็นเป็นภาพรวมของประเทศ เพื่อการวางแผนการบริหารกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ การกระจายอำนาจให้เขตสุขภาพสามารถวางแผน พัฒนาและบริหารจัดการกำลังคนได้ตามบริบทของพื้นที่ และ5. การปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ บูรณาการข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นหนึ่งเดียว เร่งสร้าง Big Dataให้เกิดเป็นรูปธรรม


นอกจากนี้ ยังมีประเด็นสำคัญที่อยากขอความร่วมมือบุคลากรทุกคนร่วมกันขับเคลื่อนอีก 3 ประเด็น คือ การร่วมกันดำเนินโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โครงการตามพระราชดำริฯ โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน การขับเคลื่อนงานของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ค่านิยม กระทรวงสาธารณสุข MOPH: Mastery Originality People-Centered Humility และเน้นความพอเพียง เรียบง่าย สร้างสัมพันธภาพแบบพี่น้อง และการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของบุคลากรให้ก้าวทันเทคโนโลยีเพื่อให้บุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ขอให้ทุกท่านร่วมกันขับเคลื่อนกระทรวงสาธารณสุขไปพร้อมกันให้เป็นกระทรวงแห่งความสุขที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด” นายแพทย์สุขุม กล่าวยุทธศาสตร์ชาติ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย