กฟภ. ร่วม รร.ไทยรัฐวิทยา 74 เปิดศูนย์การเรียนรู้ให้ชุมชนบ้านคีรีวง

19 September 2018
 

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ กฟภ. ชุมชนบ้านคีรีวง ในโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ร่วมกับนายเสนอ ทองจีน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1 และนายสมปอง ขาวสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) โดยมีนายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน คณะครูอาจารย์ นักเรียน ผู้บริหาร และพนักงาน กฟภ. ร่วมพิธีเปิด ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความปลอดภัย และการประหยัดพลังงานทุกภาคส่วน จึงจัดโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA มีกิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ ประชาชน ผู้นำท้องถิ่น เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ปลอดภัย และให้นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ที่ผ่านการอบรมแล้ว ออกตรวจสอบซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด หรือเปลี่ยนใหม่ให้ใช้งานได้ ให้กับบ้านอยู่อาศัยของประชาชนตำบลกำโลน จำนวน 60 ครัวเรือน โดย กฟภ. เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์ให้ ขณะเดียวกันนักศึกษาก็ได้รับค่าตอบแทน ในการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าจาก กฟภ. จากการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2 วัน

สำหรับศูนย์การเรียนรู้ กฟภ. ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ จำนวน 5 ฐาน ดังนี้

ฐานที่ 1 ความรู้ความเข้าใจระบบไฟฟ้า/ระบบการจ่ายไฟ

ฐานที่ 2 การคิดค่าไฟฟ้าและการอ่านหน่วยการใช้ไฟ

ฐานที่ 3 วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และการช่วยชีวิตผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด

ฐานที่ 4 การดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน

ฐานที่ 5 การเรียนรู้ด้านอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและการแจ้งเหตุ

นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้บริจาคเสา และดำเนินการปักเสา พาดสาย ให้กับโรงเรียนเพื่อติดตั้งหลอดไฟแสงสว่างใช้เป็นทางเดินออกกำลังกาย ซึ่งได้เปิดจ่ายไฟพร้อมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ กฟภ. ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)

 

ศูนย์การเรียนรู้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชุมชนบ้านคีรีวง กฟภ. นครศรีธรรมราช โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74