ไอเฟคเลิกจ้าง "ศุภกร แย้มงามเหลือ" มีผล 17 ก.ย. นี้

19 September 2018


"ไอเฟค" เลิกจ้าง "ศุภกร แย้มงามเหลือ" มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. นี้ และยกเลิกหนังสือมอบอำนาจที่มีให้กับ นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ และนายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2561 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ IFEC โดย พล.ต.บุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ และนายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ กรรมการไอเฟค ได้ส่งหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุ 1.บริษัทฯ ได้เลิกจ้าง นายศุภกร แย้มงามเหลือ เป็นผลให้ นายศุภกร แย้มงามเหลือ พ้นจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ แล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. 2561 เป็นต้นไป

2.เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้ตรวจพบการกระทําทุจริตโดยการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหนังสือมอบอํานาจของบริษัทฯ จํานวนหลายฉบับผิดไปจากข้อความและวัตถุประสงค์เดิมที่ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้เสนอให้กรรมการ 2 คน คือ พล.ต.บุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ และนายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ ลงนามร่วมกันไว้ หรือที่ได้เสนอให้ พล.ต.บุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ หรือนายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ ลงนามร่วมกับ นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หรือนายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ อดีตกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อนําไปทํานิติกรรมต่าง ๆ โดย พล.ต.บุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ และนายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ มิได้มีเจตนาจะให้กระทําการเช่นนั้น หรือ ร่วมรับรู้ หรือ ให้ความเห็นชอบด้วย

ดังนั้น เพื่อเป็นการปกป้องความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอยกเลิกหนังสือมอบอํานาจทุกฉบับที่ พล.ต.บุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ และ/หรือ นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ ได้ร่วมลงนามไว้กับบุคคลดังกล่าว
อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ ปอเรชั่น IFEC ศุภกร แย้มงามเหลือ