กฟภ. เปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยประจำปี 2561

19 September 2018


  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานของ กฟภ. ประจำปี 2561

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานของ กฟภ. ประจำปี 2561 พร้อมมอบรางวัล โดยมีนายสมศักดิ์ สุขสุลาภ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย กล่าวรายงาน มีผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องโถง ชั้น 1 และ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ติดต่อกันมามากกว่า 10 ปี และในปีที่ผ่านมา กฟภ. ได้ประกาศใช้ “ระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. PEA Safety Management System หรือ "PEA-SMS to Sustainable Safety ระบบการจัดการความปลอดภัย กฟภ. สู่ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน" โดย กฟภ.มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ ส่งเสริม ปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมและทัศนคติที่ดีในการทำงานด้วยความปลอดภัย เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานของบุคลากร รณรงค์และกระตุ้นให้พนักงานทำงานด้วยความปลอดภัยตลอดเวลา ลดการเกิดความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่สามารถป้องกันได้ ส่งเสริม ปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมและทัศนคติที่ดี ในการทำงานด้วยความปลอดภัย เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานของบุคลากร รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าของประชาชนอีกด้วย การจัดงานดังกล่าว   จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 ก.ย. 2561 โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

- มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ปฏิบัติโดยไม่เกิดอุบัติเหตุ
- มอบรางวัลดีเด่นแก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
- จัดบรรยายพิเศษเรื่องความปลอดภัย โดย อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
- ประกวดการจัดแสดงบูธนิทรรศการ
- การแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน การแข่งขัน Safety Talk

ในปีที่ผ่านมา กฟภ.ได้รับรางวัลจากการประกวดด้านความปลอดภัย ดังนี้

- รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวน 76 หน่วยงาน
- รางวัลกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2561 หรือ (Zero Accident Campaign 2018) จากสถาบันส่งเสริมและความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (อวค์การมหาชน) จำนวน 156 หน่วยงาน
- รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการปฏิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุ ประจำปี 2560 ทั้ง 67 หน่วยงานและหน่วยงานที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในการปฏิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุ อีก 288 หน่วยงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ความปลอดภัย กฟภ. ประจำปี สัปดาห์ความปลอดภัย งานสัปดาห์ความปลอดภัย