"ซีพีเอฟ" ร่วมสานต่อโครงการ "คอนเน็กซ์ อีดี"

17 September 2018


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ พร้อมสานต่อโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู้นำ (Connext Ed หรือ คอนเน็กซ์ อีดี) ปีที่ 2 เตรียมรับ 123 โรงเรียน เข้าโครงการฯ เน้นวางรากฐานทางวิชาการและการคิดอย่างสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการงานอาชีพ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ซีพีเอฟ กล่าวว่า สำหรับโครงการคอนเน็กซ์ อีดี ปีที่ 2 จะมีโรงเรียนในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 123 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สมัครเข้าใหม่รวม 88 โรงเรียน อีก 35 โรงเรียน เป็นโรงเรียนในโครงการปีที่ผ่านมาและจะมีการต่อยอดกิจกรรมที่ดำเนินงานไปแล้ว โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญของนักเรียนจากการฝึกงานจริงในสถานประกอบการของภาคเอกชน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดรับสมัครผู้นำทางการศึกษารุ่นใหม่ (School Partner หรือ SP) ตามความสมัครใจจำนวน 57 คน เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหารของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ 5 ด้าน คือ ผู้เรียนมีความรู้ด้านวิชาการ ทักษะในการดำเนินชีวิตและอาชีพ มีคุณธรรม-จริยธรรม เพิ่มศักยภาพด้านการสอนและบริหารจัดการของผู้สอนและผู้บริหารการศึกษา หลักสูตรการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตอบโจทย์ระดับประเทศและชุมชน การมีส่วนร่วมในการเปิดเผยข้อมูลการบริหารจัดการการศึกษา ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ และให้นักเรียนเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและสื่อการสอน

"ซีพีเอฟได้จัดทำแผนเพื่อรองรับโครงการคอนเน็กซ์ อีดี ไว้เรียบร้อยแล้ว โดย SP พร้อมลงพื้นที่จนถึงสิ้นปีนี้ เพื่อเก็บข้อมูลและหารือร่วมกับผู้บริหารในการจัดทำแผนการเรียนการสอนและกำหนดเป้าหมายให้มีความชัดเจนสู่การลงมือปฏิบัติจริง" นายสุขวัฒน์ กล่าว

นายสุขวัฒน์ กล่าวย้ำว่า โครงการคอนเน็กซ์ อีดี เป็นมิติใหม่ของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับมาตรการการศึกษาพื้นฐานและการผู้นำรุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้กระจายไปสู่วงกว้างมากขึ้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สร้างโอกาสและความมั่นคงการทำงานในพื้นที่ให้กับผู้ที่จบการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของประเทศสู่เป้าหมาย "ประเทศไทย 4.0"

ฐานเศรษฐกิจ ซีพีเอฟ คอนเน็กซ์-อีดี บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร Thansettakij โครงการคอนเน็กซ์ อีดี