การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561

17 September 2018
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น จากโครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA”

 

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 14.45 น.) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ได้รับรางวัลสาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น มีนายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและนายไพฑูรย์ วิริยะวัฒนะ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

 

รางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐเป็นรางวัลที่มอบให้ส่วนราชการที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนและสามารถให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 เพื่อยกย่องเชิดชูแก่หน่วยงานของรัฐที่มีผลการดำเนินการโดดเด่นเป็นต้นแบบที่ดีและเกิดแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนของหน่วยงานเพื่อประโยชน์สุขประชาชน

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคริเริ่มโครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการใช้พลังงานอย่างประหยัด ปลอดภัย ทั้งภายในและภายนอกครัวเรือน โดยร่วมมือกับหลายภาคส่วนอบรมและนำนักศึกษาอาชีวศึกษาให้บริการตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อให้ชุมชนใช้ไฟฟ้าปลอดภัยอย่างแท้จริงในพื้นที่รับผิดชอบ 74 จังหวัด ตั้งแต่ปี 2556 - ปัจจุบัน โดยอบรมนักศึกษาแล้วกว่า 2 หมื่นคน และตรวจสอบครัวเรือนกว่า 1 ล้านครัวเรือน เพื่อวัดผลเชิงประสิทธิผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงกำหนดชุมชนต้นแบบ “ท่ามะกา โมเดล” โดยบูรณาการโครงการ CSR ต่างๆ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการ อาทิ โครงการบันทึกนักประหยัดตัวน้อย โครงการประชาร่วมใจระบบไฟมั่นคง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และจากผลสำเร็จในการวัดผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงขยายผลในรูปแบบท่ามะกาโมเดลสู่ชุมชนตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดชุมชนปลอดภัย ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คว้ารางวัล กฟภ. วิษณุเครืองาม โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA