ตอกย้ำแผนพัฒนา 28 สนามบิน ลงทุนกว่า 3.4 หมื่นล้าน

14 September 2018


กรมท่าอากาศยานเปิดแผน 10 ปี พัฒนาท่าอากาศยาน 28 แห่ง งบลงทุนกว่า 3.45 หมื่นล้านบาท ยกระดับการให้บริการ เสริมศักยภาพเส้นทางการเดินทางของคนไทย


กรมท่าอากาศยาน (ทย.) จัดงาน "Airports For All : กรมท่าอากาศยาน มุ่งมั่น ก้าวไกล เพื่อไทยทุกคน" เพื่อนำเสนอแผนการพัฒนาระยะ 20 ปีของท่าอากาศยาน 28 แห่ง (และอีก 1 แห่ง คือ ท่าอากาศยานเบตง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทย.
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดและปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "คมนาคมกับอนาคตการขนส่งทางอากาศของไทย" โดยนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่นำเสนอแผนการพัฒนาระยะ 20 ปีของท่าอากาศยาน 28 แห่ง และท่าอากาศยานเบตง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทย. ซึ่งประกอบไปด้วย ช่วงเวลาในการพัฒนา รูปแบบการพัฒนา วงเงินลงทุน การรองรับผู้โดยสารในอนาคต และการบริหารจัดการพื้นที่ภายในท่าอากาศยาน ตลอดจนการพัฒนาสนามบินศุลกากร หรือ สนามบินนานาชาติ การยกระดับบริการและความปลอดภัย เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาหัวข้อ "ท่าอากาศยานภูมิภาคของไทยกับการพัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางการบิน" ที่เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ มุมมอง และประสบการณ์จากวิทยากรที่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยนำเสนอในเรื่องความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท่าอากาศยานของประเทศไทย รวมถึงโอกาสและการเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการพัฒนาร่วมกัน, แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสายการบินในระยะ 20 ปีข้างหน้า ความคาดหวังจากการพัฒนาท่าอากาศยานในระยะ 20 ปี ตลอดจนโอกาสและความท้าทายในมุมของผู้ประกอบการสายการบิน และบทบาทของภาคการท่องเที่ยวที่มีผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของไทย และบทบาทของธุรกิจด้านการบินและการพัฒนาการคมนาคมทางอากาศที่สนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรองในปัจจุบันและในอนาคต


นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) กล่าวว่า การพัฒนาท่าอากาศยานในครั้งนี้ ถือเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคระยะ 20 ปี ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย เพื่อรองรับการเติบโตด้านการคมนาคมทางอากาศและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต โดยจัดสรรงบประมาณในช่วงการพัฒนา 10 ปีแรก (2561–2570) ประมาณ 34,504 ล้านบาท แบ่งเป็น ปี 2561–2565 ปรับปรุงท่าอากาศยาน 17 โครงการ ก่อสร้างใหม่ 1 ท่าอากาศยาน วงเงินลงทุน 27,248 ล้านบาท ปี 2566–2570 ปรับปรุงท่าอากาศยาน 8 โครงการ วงเงินลงทุน 7,259 ล้านบาท ส่วน ปี 2571–2580 กรมท่าอากาศยานอยู่ระหว่างกำลังดำเนินการศึกษาข้อมูลเพื่อพัฒนาพื้นที่ต่อไป
ทั้งนี้ นอกจากจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยานแล้ว กรมท่าอากาศยานยังให้ความสำคัญกับชุมชน โดยมีการจัดสรรพื้นที่เช่าภายในท่าอากาศยาน ให้สินค้าท้องถิ่น หรือ วิสาหกิจชุมชนสามารถใช้พื้นที่ได้ถึง 30% ของพื้นที่เช่าทั้งหมด นอกจากนี้ ยังยกระดับสู่การเป็นสนามบินศุลกากร โดยติดตั้งระบบ C.I.Q. (Customers Immigration Quarantine) เพื่อให้ผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่ต้องผ่านการเดินทางหลายท่าอากาศยาน สามารถเช็คอินสัมภาระและสินค้าต่าง ๆ จากต้นทางสู่ปลายทางเพียงครั้งเดียวได้เลย และยังมีการเปิดพื้นที่ท่าอากาศยานให้เป็นฐานฝึกให้โรงเรียนการบิน เพื่อผลิตบุคลากรทางการบินที่มีศักยภาพ และเพียงพอตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคในอนาคตด้วย
สนามบิน ฐานเศรษฐกิจ Thansettakij