สภาวิชาชีพข่าวฯแถลงการณ์ค้านร่างประกาศ กสทช.หลักเกณฑ์วิธีอนุญาตบริการกระจายเสียง

14 September 2018


แถลงการณ์คัดค้านร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ร่าง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ..เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2561 นั้น

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เห็นว่าการออกประกาศฉบับดังกล่าว ได้ล้มล้างหลักการสำคัญของการทำหน้าที่สื่อเพื่อบริการสาธารณะ ที่กำหนดภารกิจกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่สาม มีสถานะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ใช้งบประมาณแผ่นดินในการดำเนินภารกิจเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากรัฐสู่ประชาชน การหารายได้จากการโฆษณาบริการทางธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมของหน่วยงานสื่อภาครัฐ ซึ่งทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ จะกระทบต่อความน่าเชื่อถือ และความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารการหารายได้จากการโฆษณาทางธุรกิจแข่งขันกับภาคเอกชน เป็นการทำลายกลไกตลาดและสร้างการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบกิจการทั้งอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ซึ่งประกอบกิจการทางธุรกิจโดยวิธีประมูล ต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรวมกันกว่า 50,000 ล้านบาท และอยู่ในช่วงประสบปัญหาทั้งอุตสาหกรรมจะได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงฯ ตามคำสั่ง คสช.ที่ 9/2561 แต่อย่างใด

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงขอให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ทบทวนการออกประกาศ กสทช.ฉบับดังกล่าว และกำหนดแนวทาง วิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทั้งระบบ มิใช่การจัดรับฟังความคิดเห็นเป็นส่วนๆ เพื่อให้การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ และเสนอให้รัฐบาลนำแผนปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเรื่องการปฏิรูปสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) เพื่อยกระดับการสื่อสารของรัฐ ประชาชน และสาธารณประโยชน์ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้จริงกสทช คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช. สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย