สมาคมเพื่อนชุมชน สานต่อ'ทุนปริญญาตรีต่อเนื่องเพื่อนชุมชน'

11 September 2018


สมาคมเพื่อนชุมชน สานต่อโครงการ “ทุนปริญญาตรีต่อเนื่องเพื่อนชุมชน” ให้ทุนการศึกษาเยาวชน ที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยรัฐบาลได้ เพื่อนำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดระยอง เผยแนวทางการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นการดูแลชุมชนแบบ "Beyond CSR" ด้วยความจริงใจ ใน 3 ด้าน ได้แก่ การศึกษา สุขภาพ และสังคม สู่เป้าหมายสำคัญ คือ ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของคนระยองอย่างต่อเนื่องเสมอมา

นายนารินทร์ วงศ์ธนาศิริกุล กรรมการบริหารสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า โครงการ “ทุนปริญญาตรีต่อเนื่องเพื่อนชุมชน” เป็นโครงการที่สมาคมเพื่อนชุมชนดำเนินการเพื่อยกระดับสังคม ตามกรอบวิสัยทัศน์ “สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้ และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” โครงการ “ทุนปริญญาตรีต่อเนื่องเพื่อนชุมชน” เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ได้มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และที่สำคัญได้นำความรู้ที่ได้กลับมาประกอบอาชีพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดระยองตลอดจนประเทศชาติต่อไป เพราะตระหนักเสมอว่า “การให้โอกาสทางการศึกษา คือ การสร้างอนาคตของสังคมที่ยั่งยืนที่สุด”

โครงการทุนปริญญาตรีฯ เป็นทุนให้เปล่า สำหรับเยาวชนที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี มีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งความขาดแคลนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการศึกษา เริ่มตั้งแต่ปี 2554 โดยให้ต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปีที่ 1ครอบคลุมทั้งค่าบำรุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิต ปีละ 1 ครั้ง จนจบการศึกษา ใน 4 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพป้อนสู่โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง และคณะศึกษาศาสตร์/คณะครุศาสตร์ เพื่อจบกลับมาเป็นผู้ให้อนาคตการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดระยองต่อไป

สำหรับปีการศึกษา 2561 นี้ มีผู้ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการทุนปริญญาตรีฯ ทั้งสิ้น 40 ทุน ประกอบด้วย ทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี จำนวน 15 ทุน มูลค่าทุนละ 70,000 บาท/ปี รวมเป็นจำนวนเงินตลอดหลักสูตร 4,200,000 บาท ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี จำนวน 13 ทุน มูลค่าทุนละ 70,000 บาท/ปี รวมเป็นจำนวนเงินตลอดหลักสูตร 3,640,000 บาท และ ทุนการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์/คณะครุศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี จำนวน  12 ทุน มูลค่าทุนละ 56,000 บาท/ปี รวมเป็นจำนวนเงินตลอดหลักสูตร 3,360,000 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,200,000 บาท ทุกปีของพิธีมอบทุนการศึกษา จะมีกิจกรรม Reunion เพื่อสร้างความสามัคคี และให้น้องๆ ทุกรุ่นได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนเปิดโอกาสให้รุ่นพี่ได้ให้คำปรึกษาแก่น้องๆ ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมทั้งแนะนำในการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากับสมาคมเพื่อนชุมชนด้วย

สมาคมเพื่อนชุมชนตระหนักว่า การศึกษาเป็นการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญที่สุด และจะต่อยอดสู่การสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน สิ่งที่สมาคมฯ คาดหวัง คือ เมื่อเยาวชนเหล่านี้เรียนจบต้องกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตัวเอง คือเมื่อได้รับโอกาสแล้วอยากให้กลับมาส่งมอบโอกาสให้คนอื่นด้วย ถ้าสังคมมีทั้งคนที่ “ได้โอกาสและให้โอกาส” สังคมก็จะน่าอยู่มากขึ้น เพื่อ “บ้านเราน่าอยู่ สังคมยั่งยืน”ทุนการศึกษา สมาคมเพื่อนชุมชน ทุนปริญญาตรีต่อเนื่องเพื่อนชุมชน